อนุทินการเรียนรู้ 4

Pannee Phudket
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

       วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม ได้เรียนกับ ศ.ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ ซึ่งท่านได้กรุณามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบสารสนเทศ    ระบบสารสนเทศภายในองค์กรซึ่งเป็นภาพรวมของคนกับ ICT   ระบบสารสนเทศในสำนักงาน และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยยกตัวอย่างงานวิจัยที่ท่านได้ลงพื้นที่ ซึ่งเป็นการพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดของไทย (แนวคิดทางพุทธศานา  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  และแนวคิดสังคมเกษตรกรรม ) โดยใช้หลักประชาพิจัย (PR & D )  และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแม่บทชุมชนซึ่งทำให้มีความชัดเจนในบทบาทของนักพัฒนาที่จะช่วยเหลือท้องถิ่นของตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความมุ่งมั่นในการที่จะช่วยเหลือด้วยความจริงใจ  และให้ความเคารพภูมิปัญญาในท้องถิ่นและพยามให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน และมีความประทับใจในบุคลิกและการสอนของท่านที่มีความคิดรวดเร็ว   ฉับไวและตรงไปตรงมา

          13:00 น - 17:00 น.เรียนกับ ดร.ประกอบ  ใจมั่น  ท่านได้กรุณาทบทวนเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ จากเว็บไซต์ของท่านและใส่ user name : clipping และ password : ubulib เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจึงพิมพ์คำค้นเรื่องที่ต้องการ และการสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e - book ) ทบทวนการเขียนอ้างอิง การสืบค้นจาก google และสอนเรื่องใหม่คือเรื่อง webblog ซึ่งเป็นสมุดบันทึกส่วนตัวใช้สำหรับการสื่อสารกัน โดย

            1.   เริ่มจากเข้าสู่เว็บไซต์   http://gotoknow.org คลิกปุ่ม "ลงทะเบียน แล้วคลิกปุ่ม" เริ่มต้น." แล้วกรอกข้อมูลตามแบบที่ให้มาและ คลิกปุ่ม "ถัดไป" เรื่อยๆจนถึงหน้าให้ใส่รหัสตัวเลขที่แสดงไว้ จึงกด "สมัครสมาชิก" ซึ่งเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วจะปรากฏคำว่า "ขอแสดงความยินดี" ก็สามารถเข้าใช้ระบบได้ จึงกด "เข้าใช้ระบบ"

             2.  การ เข้าใช้ระบบโดยพิมพ์รหัสผู้ใช้ รหัสผ่านของตนเองตามที่กรอกไว้ในการสมัครเป็นสมาชิก และพิมพ์ตัวเลขที่แสดงไว้ด้านบนช่องสี่เหลียมแล้วกด "เข้าใช้ระบบ"

             3.  การสร้าง blog  คลิกที่  "สร้างบล็อกใหม่"  ใส่ข้อมูลบล็อก(ใส่ชื่อที่จำง่าย สั้นๆ) พิมพ์รายละเอียดของบล็อก  และชื่อป้ายซึ่งอยู่ด้านล่างของบล็อก โดยป้ายแต่ละอันให้เขียนเว้นวรรคแยกกัน จากนั้นจึงกดปุ่ม "สร้าง"

              การสร้างบันทึก/เพิ่มบันทึก คลิกปุ่ม "เพิ่มบันทึก" จะปรากฏหน้าจอบันทึกข้อมูล จากนั้นจึงเริ่มบันทึก "ชื่อบันทึก" "ประโยคเด่น" และ เนื้อหา เมื่อบันทึกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม "บันทึก" ซึ่งอยู่ด้านล่าง ก็จะแสดงผลการตีพิมพ์บันทึก แล้วจึงกด "ออกจากระบบ"

          สรุป  1. ถ้าขึ้นคำว่า "สวัสดี" แสดงว่าเข้าระบบแล้ว

                   2. หากต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวคลิกที่ "ประวัติ"

                  3. หากต้องการเปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ คลิกที่ "แผงควมคุม"

                 4. ต้องการดูว่าบันทึกอะไรไว้บางคลิกที่ "ศูนย์รวมข้อมูล"

                 5. ก่อนออกจากการใช้งาน คลิกที่ "ออกจากระบบ" และ คลิก "ออกจากระบบ" อีกครั้ง ซึ่งจะขึ้นคำว่า "ออกจากระบบเสร็จสมบูรณ์"

                 6. เข้าใช้ระบบใหม่ พิมพ์ชื่อ เว็บไซต์ ใส่ข้อมูลรหัสผ่าน คลิก "แผงควบคุม"คลิก "เพิ่มบันทึก"  แล้วบันทึกข้อมูลตามขั้นตอน

             การนำรูปหรือข้อมูลเข้าสู่บล็อก

                1. คลิกที่ "แผงควบคุม"

                2. คลิกที่ "การจัดการไฟล์อัลบั๊ม" และ "นำไฟล์ขึ้น"

                3. ปรากฏหน้าจอคลิกปุ่ม Browse  เพื่อเลือกไฟล์ใหม่ พร้อมระบุรายละเอียดของไฟล์

                4. คลิกปุ่ม "นำไฟล์ขึ้น" (ด้านล่าง)

             การใส่รูปในประวัติส่วนตัวของบล็อก

                1. คลิกที่ "ประวัติ"

                2. คลิก "แก้ไขประวัติส่วนตัว"

                3. ระบุตำแหน่งของภาพที่เก็บไว้ (ระบุชื่อตู้ และชื่อไฟล์ให้ถูกต้อง)เช่นรูปอยู่ในตู้ G  ให้พิมพ์  G:\ ตามด้วยชื่อไฟล์รูป

               4. คลิกปุ่ม "ตรวจสอบ" ว่าภาพมาหรือไม่

 

         การเปรียบเทียบความคิดเห็นกับเพื่อน

              ความคิดเห็นของข้าพเจ้าตรงกับของ นงนภัส  มากชูชิต ว่าการเรียนวันนี้ตอนเช้าสนุก ตื่นเต้นได้รับความรู้และแนวคิดต่างๆมากขึ้น  มีความประทับใจในวิธีการสอน โดยเฉพาะการตั้งประเด็นคำถามของ ดร.ปทีป  เมธาคุณวุฒิ เป็นอย่างมาก เป็นแบบอย่างที่ดีที่มีความจริงใจ  ส่วนเรื่อง Webblog  เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ซึ่งต้องฝึกบ่อยๆเพื่อให้เกิดความชำนาญและต้องมีความรู้พื้นฐานด้านอื่นๆในคอมพิวเตอร์ด้วย เช่นการดึงภาพมาใช้ การย่อ-ขยายภาพ เพื่อให้ได้ภาพขนาดเหมาะสมสำหรับนำมาใช้งานใน Blog          

               

          การประเมินตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้

              มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในองค์กร  การเคลื่อนไหวของระบบซึ่งเป็นเรื่องของคนกับ  ICT ที่จะต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และต้องมีการปรับปรุงอยู่เสมอ  ส่วนการเรียนรู้เรื่อง Webblog  เมื่อมาฝึกปฏิบัติที่บ้านสามารถทำได้ในระดับหนึ่ง ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการย่อ-ขยายภาพทำให้ไม่สามารถนำภาพที่มีขนาดเหมาะสมของตนเองมาใช้ในประวัติได้ ซึ่งจะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติ่มและพยายามต่อไป

 

          สาระอื่นๆที่เกี่ยวข้องและต้องการเสนอไว้

                ข้าพเจ้าขอเสนอให้ท่านที่สนใจในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากเอกสารตำราวิชาการต่างๆโดยเฉพาะของ ดร.เสรี  พงศ์พิศ   ส่วนผู้ที่สนใจเรื่อง Webblog สามารถทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนที่สรุปไว้ เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสื่อสารในโลกของ ICT ยุคปัจจุบันได้

 

                          

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน doctor 49

คำสำคัญ (Tags)#อนุทิน4

หมายเลขบันทึก: 42104, เขียน: 02 Aug 2006 @ 11:14 (), แก้ไข: 03 May 2012 @ 22:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)