วงจรเดมมิ่ง  PDCA

       PDCA  เป็นเครื่องมือในการใช้ในการบริหารองค์การให้มีคุณภาพ  ซึ่งไม่ว่าองค์การทฤษฎีบริหารชนิดใดก็ตาม  แต่จะเอาระบบ  PDCA  เข้าไปควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน  ซึ่งรายละเอียดของ PDCA  มีดังนี้

  1. วงจรเดมมิ่ง  ประกอบด้วย  ขั้นตอน 4  ประการดังนี้

       1.1  P= Plan   คือ  ขั้นตอนการวางแผน  เพื่อเลือกปัญหา  ตั้งเป้าหมาย  การแก้ปัญหา และวางแผนแก้ปัญหา

       1.2  D= DO    คือ  ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่วางไว้

       1.3  C= Check  คือ  ขั้นตอนการตรวจสอบและเปรียบเทียบผล

       1.4  A= Action  คือ  การกำหนดเป็นมาตรฐานและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

  2.  วิธีการทำงานตามวงจรเดมมิ่ง

                P =  กำหนดแผน

                D = ทำตามผนที่กำหนด

                C = ตรวจสอบผลกับแผน

                A = หากไม่บรรลุแผนให้หาสาเหตุและวางแผนแก้ไขใหม่

                        หากบรรลุแผนให้รักษามาตรฐานไว้

                P = วางแผนใหม่ตั้งเป้าหมายใหม่

                D = ทำตามแผนที่กำหนด

                C = ตรวจสอบผลกับแผน

                A = หากไม่บรรลุแผนให้วางแผนแก้ไขใหม่

  3.  ขั้นตอนในการทำกิจกรรม  PDCA

       3.1  ตรวจดูปัญหารอบๆ ตัว

       3.2  เลือกหัวข้อเรื่อง

       3.3  สำรวจสภาพปัจจุบัน

       3.4  กำหนดเป้าหมาย

       3.5  วิเคราะห์และดำเนินการแก้ไข

       3.6  กำหนดเป็นมาตรฐาน   ซึ่งมีลักษณะ  ดังนี้

             - มาจากวิธีการแก้ไขที่ได้ผลแล้ว

             - มีความชัดเจน

             - สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง

       3.7  สรุปและคัดเลือกกิจกรรมครั้งต่อไป

                                       .............................