ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ KPRUQA เรื่อง "เทคนิควิธีการจัดทำ SARฯ"  ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2549 ณ ห้องสักทอง สำนักงานอธิการบดี ที่ผ่านมา โดยท่านผู้บริหารคณะและสถาบัน/สำนัก และคุณกิจด้านการจัดทำ SAR ให้ความสนใจจำนวน 40 ท่าน รวมถึงได้ทราบเทคนิคการจัดทำ E-SAR  จากทีมงานคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งให้เกียรตินำเสนอข้อมูลความสำเร็จในฐานะ Good Practice ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ มีภาพมาฝากค่ะ