การตัดสินใจว่าจะฉีด Rabies Vaccine หรือจะรอ  ให้ดูสัตว์ที่กัดว่ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้หรือไม่

1. ได้รับการดูแลดี สัมผัสกับสัตว์อื่นน้อย

2. ได้รับ Rabies Vaccine ต่อเนื่องกัน 2 ปี

3. การกัดมีสาเหตุจูงใจ เช่น โดนตี โดนรังแก หากครบทั้ง 3 ข้อ ให้รอดู 10 วัน หรือส่งตรวจตามปกติ หากขาดข้อใดข้อหนึ่ง ฉีด Rabies Vaccine ได้เลย

  [Ref.0003 490721 ศ.นพ.ทวี โชติพิทยสุนันท์ ]