ค้นคว้าโดย.....นักวิชาการศึกษา ระนอง

 

 

โครงการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์  (ต้านยาเสพติด)
ครั้งที่ 12    ประจำปี    พ.ศ.2552
 
      หลักการและเหตุผล
               การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนื่องจาก ในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น   ทำให้ทุกคนต้องขวนขวายทำงานเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ทำให้ไม่มีเวลาออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอลงและหันไปพึ่งพาสิ่งเสพติด    ทำให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้น เมื่อเศรษฐกิจทรุดตัวลง สุขภาพเสื่อม สังคมมีปัญหา ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักในภัยอันตรายที่จะมีใกล้ตัว จึงมีแนวคิดที่จะแสวงหาแนวทางแห่งการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายโดยทั่วกัน                         
                องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน   ได้พิจารณาหาแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ   เพื่อจะช่วยทำให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์   จิตใจสดชื่นแจ่มใสมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ชุมชนมีความอบอุ่น  มั่นคงเข้มแข็ง   รวมทั้งเกิดความสุขในครอบครัว สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีคุณค่าและมีความสงบสุข รวมทั้งเป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคตต่อไปและเพื่อให้บรรลุหลักการดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง   จึงจัดโครงการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 12 ประจำปี  พ.ศ.2552 ขึ้น โดยมีคำขวัญสั้นๆ ว่า “สุขภาพดีทั่วหน้า ถ้าหันมา เล่นกีฬา ต้านยาเสพติด”
      วัตถุประสงค์
                    1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพาสิ่งเสพติด
                    2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
                        และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
                          3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาในท้องถิ่นให้สูงขึ้นและรู้จักกฎ กติกา การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ
                    4. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
                    5. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยอาศัยกีฬาเป็นเครื่องมืออันสำคัญ
       เป้าหมาย                ประชาชนในเขตตำบลกระแชง จำนวน 20 หมู่บ้าน
       ระยะเวลาดำเนินการ       10 - 20    มีนาคม    2552
         วิธีการดำเนินการ
วัน/เดือน/ปี
รายการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
1 ธ.ค.51
 
12 ก.พ.52 
13 ก.พ.52
5 มี.ค.52
 
 
 
 
  
 
9 มี.ค.52
9 มี.ค.52
 
   
10-19 มี.ค.52
20 มี.ค.52
20 มี.ค.52
ประชุมสภา อบต.
-เพื่อแต่งตั้งคณะทำงาน แบ่งหน้าที่
เขียนโครงการแข่งขันกีฬา
เสนอโครงการการแข่งขันกีฬา
ประชุมคณะกรรมการ,ประธานเยาวชน
-แบ่งสายการแข่งขันกีฬา
-ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
ตามโครงการแข่งขันกีฬา ทำหนังสือเพื่อ
ขอตัวกรรมการตัดสินกีฬา ขอใช้สถานที่
ขอเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พิธีกร
-รับสูจิบัตรการแข่งขัน
-ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการ
แข่งขันทั้งหมด คณะกรรมการตัดสินกีฬา
เพื่อจัดเตรียมสถานที่เปิดการแข่งขัน
แข่งขันกีฬา (นอกรอบ)
พิธีเปิดการแข่งขัน เวลา 10.00 น.
พิธีปิดการแข่งขัน  เวลา 15.00 น.
-อบต.กระแชง
-ปลัด อบต.กระแชง
-ปลัด อบต.กระแชง
 
-คณะกรรมการกีฬา
-ประธานเยาวชนหมู่ที่ 1-20
-นายก อบต.
-ปลัด อบต.กระแชง
-คณะกรรมการกีฬา
 
 
-สำนักงานปลัด อบต.
-คณะกรรมการตัดสินกีฬา
-คณะกรรมการดำเนินการ
-อบต.กระแชง
-คณะกรรมการตัดสินกีฬา
-อบต.กระแชง
-อบต.กระแชง
- ขอความเห็นชอบ
 
- ขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
- ประสานงานกับโรงเรียน
สถานีอนามัย ในเขตตำบลกระแชง และตำรวจ
สายตรวจตำบลกระแชง
 
-ที่ทำการ อบต.กระแชง
-ที่ทำการ อบต.กระแชง
 
 
สนามกีฬา ตามสูจิบัตร
สนามกีฬา ร.ร. ก.ช.ว.
สนามกีฬา ร.ร. ก.ช.ว.
 
เป้าหมาย   นักกีฬา จำนวน 1,500 คน รวมทั้งประชาชนในเขตตำบลกระแชง จำนวน  20  หมู่บ้าน
     งบประมาณ  จากองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น      โครงการแข่งขันกีฬาต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงจัดขึ้นหรือองค์กรเอกชนและส่วนราชการอื่นจัดขึ้นฯลฯ จำนวน 75,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
                    1. ค่าอาหาร ค่าน้ำแข็ง  น้ำดื่ม และอาหารว่างของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาและ
                        แขกผู้มีเกียรติ                                                                        13,000    บาท
                    2. ค่าสถานที่ ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน ค่าเช่าเครื่องเสียง                      4,000    บาท
                    3. ค่าเงินรางวัลนักกีฬา และถ้วยรางวัล                                             18,750    บาท
                    4. ค่าสมนาคุณกรรมการตัดสินกีฬา                                                  28,000   บาท
                    5. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา                                          5,000   บาท
                    6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา              4,400   บาท
                    7. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันกีฬา                   1,850   บาท
โดยสามารถถัวจ่ายกันได้ทุกรายการ แต่ยอดรวมไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
               รวมเป็นเงิน  75,000 บาท (-เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
 
 
การประเมินผล                                                                                                        
                   จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการ ว่ามีประชาชนเข้าร่วมโครงการมากน้อยเพียงใด และออกติดตามกลุ่มประชาชน เยาวชนว่าหลังจากการแข่งขันกีฬาไปแล้วมีการเล่นกีฬา เพื่อออกกำลังกายและห่างไกลจากสิ่งเสพติดมากน้อยเพียงใดรวมทั้งเกิดความสัมพันธ์ต่อกันขึ้นมากน้อยเพียงใด ประเมินผลก่อนและหลังการดำเนินการจัดโครงการ    รวมทั้งวิเคราะห์อุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินการตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นโครงการ แล้วรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงทราบ
   
ผู้รับผิดชอบโครงการ
                   องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง    อำเภอกันทรลักษ์    จังหวัดศรีสะเกษ                   
สถานที่
                    - สนามกีฬาโรงเรียนกระแชงวิทยา   ตำบลกระแชง    อำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ                                       
ผลที่คาดว่าจะได้
1.      ประชาชน เยาวชน ได้เล่นกีฬา ไม่พึ่งพาสิ่งเสพติด
2.      ประชาชน เยาวชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3.      ประชาชน เยาวชน ได้รู้กฎ กติกา ของกีฬาแต่ละประเภท
4.      ประชาชน เยาวชน มีความสามัคคีในหมู่คณะและชุมชน ตลอดจนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขยิ่งขึ้น
 
 
                                             (ลงชื่อ)      ฉันทนา   แก่นสาร        ผู้เสนอโครงการ        
                                                       (นางสาวฉันทนา   แก่นสาร)                                  
                                                             นักวิชาการศึกษา               
 
     (ลงชื่อ)    ทัสสกร    ตรองจิต       ผู้เห็นชอบโครงการ          (ลงชื่อ)    สมัน   นางวงษ์         ผู้เห็นชอบโครงการ
               (นายทัสสกร   ตรองจิต)                                                (นายสมัน    นางวงษ์)
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง                           รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง
 
 
                         (ลงชื่อ)     ใส    ตาระพันธ์        ผู้อนุมัติโครงการ
                                   (นายใส    ตาระพันธ์)
                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง