โครงการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด)

ชัยวัฒนา (ครูผู้ช่วย) เทศบาลเมือง (ส่งข่าวสอบเปลี่ยนสายงานเทศบาล อบต)

ค้นคว้าโดย.....นักวิชาการศึกษา ระนอง

 

 

โครงการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์  (ต้านยาเสพติด)
ครั้งที่ 12    ประจำปี    พ.ศ.2552
 
      หลักการและเหตุผล
               การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนื่องจาก ในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น   ทำให้ทุกคนต้องขวนขวายทำงานเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ทำให้ไม่มีเวลาออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอลงและหันไปพึ่งพาสิ่งเสพติด    ทำให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้น เมื่อเศรษฐกิจทรุดตัวลง สุขภาพเสื่อม สังคมมีปัญหา ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักในภัยอันตรายที่จะมีใกล้ตัว จึงมีแนวคิดที่จะแสวงหาแนวทางแห่งการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายโดยทั่วกัน                         
                องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน   ได้พิจารณาหาแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ   เพื่อจะช่วยทำให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์   จิตใจสดชื่นแจ่มใสมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ชุมชนมีความอบอุ่น  มั่นคงเข้มแข็ง   รวมทั้งเกิดความสุขในครอบครัว สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีคุณค่าและมีความสงบสุข รวมทั้งเป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคตต่อไปและเพื่อให้บรรลุหลักการดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง   จึงจัดโครงการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 12 ประจำปี  พ.ศ.2552 ขึ้น โดยมีคำขวัญสั้นๆ ว่า “สุขภาพดีทั่วหน้า ถ้าหันมา เล่นกีฬา ต้านยาเสพติด”
      วัตถุประสงค์
                    1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพาสิ่งเสพติด
                    2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
                        และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
                          3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาในท้องถิ่นให้สูงขึ้นและรู้จักกฎ กติกา การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ
                    4. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
                    5. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยอาศัยกีฬาเป็นเครื่องมืออันสำคัญ
       เป้าหมาย                ประชาชนในเขตตำบลกระแชง จำนวน 20 หมู่บ้าน
       ระยะเวลาดำเนินการ       10 - 20    มีนาคม    2552
         วิธีการดำเนินการ
วัน/เดือน/ปี
รายการ / กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
1 ธ.ค.51
 
12 ก.พ.52 
13 ก.พ.52
5 มี.ค.52
 
 
 
 
  
 
9 มี.ค.52
9 มี.ค.52
 
   
10-19 มี.ค.52
20 มี.ค.52
20 มี.ค.52
ประชุมสภา อบต.
-เพื่อแต่งตั้งคณะทำงาน แบ่งหน้าที่
เขียนโครงการแข่งขันกีฬา
เสนอโครงการการแข่งขันกีฬา
ประชุมคณะกรรมการ,ประธานเยาวชน
-แบ่งสายการแข่งขันกีฬา
-ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
ตามโครงการแข่งขันกีฬา ทำหนังสือเพื่อ
ขอตัวกรรมการตัดสินกีฬา ขอใช้สถานที่
ขอเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พิธีกร
-รับสูจิบัตรการแข่งขัน
-ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการ
แข่งขันทั้งหมด คณะกรรมการตัดสินกีฬา
เพื่อจัดเตรียมสถานที่เปิดการแข่งขัน
แข่งขันกีฬา (นอกรอบ)
พิธีเปิดการแข่งขัน เวลา 10.00 น.
พิธีปิดการแข่งขัน  เวลา 15.00 น.
-อบต.กระแชง
-ปลัด อบต.กระแชง
-ปลัด อบต.กระแชง
 
-คณะกรรมการกีฬา
-ประธานเยาวชนหมู่ที่ 1-20
-นายก อบต.
-ปลัด อบต.กระแชง
-คณะกรรมการกีฬา
 
 
-สำนักงานปลัด อบต.
-คณะกรรมการตัดสินกีฬา
-คณะกรรมการดำเนินการ
-อบต.กระแชง
-คณะกรรมการตัดสินกีฬา
-อบต.กระแชง
-อบต.กระแชง
- ขอความเห็นชอบ
 
- ขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
- ประสานงานกับโรงเรียน
สถานีอนามัย ในเขตตำบลกระแชง และตำรวจ
สายตรวจตำบลกระแชง
 
-ที่ทำการ อบต.กระแชง
-ที่ทำการ อบต.กระแชง
 
 
สนามกีฬา ตามสูจิบัตร
สนามกีฬา ร.ร. ก.ช.ว.
สนามกีฬา ร.ร. ก.ช.ว.
 
เป้าหมาย   นักกีฬา จำนวน 1,500 คน รวมทั้งประชาชนในเขตตำบลกระแชง จำนวน  20  หมู่บ้าน
     งบประมาณ  จากองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น      โครงการแข่งขันกีฬาต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงจัดขึ้นหรือองค์กรเอกชนและส่วนราชการอื่นจัดขึ้นฯลฯ จำนวน 75,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
                    1. ค่าอาหาร ค่าน้ำแข็ง  น้ำดื่ม และอาหารว่างของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาและ
                        แขกผู้มีเกียรติ                                                                        13,000    บาท
                    2. ค่าสถานที่ ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน ค่าเช่าเครื่องเสียง                      4,000    บาท
                    3. ค่าเงินรางวัลนักกีฬา และถ้วยรางวัล                                             18,750    บาท
                    4. ค่าสมนาคุณกรรมการตัดสินกีฬา                                                  28,000   บาท
                    5. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา                                          5,000   บาท
                    6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา              4,400   บาท
                    7. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันกีฬา                   1,850   บาท
โดยสามารถถัวจ่ายกันได้ทุกรายการ แต่ยอดรวมไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
               รวมเป็นเงิน  75,000 บาท (-เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
 
 
การประเมินผล                                                                                                        
                   จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการ ว่ามีประชาชนเข้าร่วมโครงการมากน้อยเพียงใด และออกติดตามกลุ่มประชาชน เยาวชนว่าหลังจากการแข่งขันกีฬาไปแล้วมีการเล่นกีฬา เพื่อออกกำลังกายและห่างไกลจากสิ่งเสพติดมากน้อยเพียงใดรวมทั้งเกิดความสัมพันธ์ต่อกันขึ้นมากน้อยเพียงใด ประเมินผลก่อนและหลังการดำเนินการจัดโครงการ    รวมทั้งวิเคราะห์อุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินการตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นโครงการ แล้วรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงทราบ
   
ผู้รับผิดชอบโครงการ
                   องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง    อำเภอกันทรลักษ์    จังหวัดศรีสะเกษ                   
สถานที่
                    - สนามกีฬาโรงเรียนกระแชงวิทยา   ตำบลกระแชง    อำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ                                       
ผลที่คาดว่าจะได้
1.      ประชาชน เยาวชน ได้เล่นกีฬา ไม่พึ่งพาสิ่งเสพติด
2.      ประชาชน เยาวชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3.      ประชาชน เยาวชน ได้รู้กฎ กติกา ของกีฬาแต่ละประเภท
4.      ประชาชน เยาวชน มีความสามัคคีในหมู่คณะและชุมชน ตลอดจนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขยิ่งขึ้น
 
 
                                             (ลงชื่อ)      ฉันทนา   แก่นสาร        ผู้เสนอโครงการ        
                                                       (นางสาวฉันทนา   แก่นสาร)                                  
                                                             นักวิชาการศึกษา               
 
     (ลงชื่อ)    ทัสสกร    ตรองจิต       ผู้เห็นชอบโครงการ          (ลงชื่อ)    สมัน   นางวงษ์         ผู้เห็นชอบโครงการ
               (นายทัสสกร   ตรองจิต)                                                (นายสมัน    นางวงษ์)
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง                           รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง
 
 
                         (ลงชื่อ)     ใส    ตาระพันธ์        ผู้อนุมัติโครงการ
                                   (นายใส    ตาระพันธ์)
                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ว่าที่ ครูกทม ปี 2554 (ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนขนาดใหญ่

คำสำคัญ (Tags)#โครงการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด)

หมายเลขบันทึก: 417825, เขียน: 03 Jan 2011 @ 09:09 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 15:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)