เคยมีคำกล่าวไว้ว่า   ทรัพย์นี้มิไกล   ใครปัญญาไว   หาได้บ่นาน   แว่นแคว้นแดนดิน  มีสิ้นทุกสถาน  ถ้าใครเกียจคร้าน  บ่พานพบเลย แปลความว่า  ผู้ประกอบการงานด้วยความขยันหมั่นเพียร  ทำได้เหมาะสม  ย่อมทำได้ทรัพย์และก่อกำเนิดงาน  อันจะนามสู่ความสำเร็จในทุกๆด้านจากการได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มงาน PCT Med มาหลายๆครั้งได้พบกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทของตัวเองมากขึ้นซึ่งทราบได้จากการได้ซักถามกันในกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่ต่างมีแนวทางในการพัฒนางานของตัวเองโดยที่มีทีมนำทางคลินิกอายุรกรรมโดยเฉพาะประธานที่มีกลยุทธ์ที่สามารถเชื่อมโยงงานที่เสมือนว่า ยาก กลับเป็น ไม่ยากได้  การมองปัญหาของผู้ป่วยเอดส์หญิง การวางแผนการดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมทุกด้านที่มากที่สุดตั้งแต่- ทราบผลเลือด- การดูแลรักษาตนเอง,การรับประทานยาต้านไวรัส- การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย- การวางแผนครอบครัว- การดูแลขณะตั้งครรภ์- การดูแลหลังคลอด - การวางแผนจำหน่าย

งานจะดำเนินต่อไปจะต้องประสานสอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลพื้นฐาน การวางแผนการแก้ไขปัญหา การวางแผนจำหน่าย การส่งต่อปัญหากับงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อายุรกรรม 7 /4, LR,OPD สูติกรรม,OPD Gynae ,TUC และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

มีเอกสารแนบจำนวน 4 File ต่อไปนี้

รายงานการประชุมครั้งที่ 6  

รายงกานการประชุมครั้งที่ 7

http://gotoknow.org/file/pctmedbi/HIV+and+Reproduction.doc

http://gotoknow.org/file/pctmedbi/Perinatal+Transmission.doc