สรุปการประชุมทีม WCS เรื่องงานเบาหวาน ศุกร์ที่ 29 กค 2549

 

เริ่มด้วยการวางวัตถุประสงค์การประชุมตามความคาดหมายของผู้เข้าประชุม

โดยให้ผู้เข้าประชุมเสนอความคาดหวังของตนในที่ประชุมแล้วทำmultivoting technique ให้ผู้เข้าประชุมลงคะแนนเลือกคนละ 2 คะแนน

 

 ผลความคาดหมายของที่ประชุมเป็นดังนี้

 

• ความเชื่อมต่อ ระหว่าง หน่วยบริการปฐมภูมินอกรพ ใน รพ และPCT MED = 8 คะแนน

• การนำ Guideline ไปสู่การปฏิบัติ = 4 คะแนน

• การจัดการด้านการให้คำแนะนำให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน = 3 คะแนน • มาตรฐานเดียวกันในการตรวจประจำปี = 2 คะแนน

• มาตรฐานของการประเมินเบื้องต้น ด้าน Foot care = 1 คะแนน

• ตัวชี้วัดที่ชัดเจน ไม่มีคะแนน

• การเก็บข้อมูลที่ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน ไม่มีคะแนน

 

นพสำเริง(ทีมมาตรฐานการรักษา)ได้ให้ความรู้และแนวปฏิบัติใหม่และได้เสนอแนวทาง CPG และ Yearly checkup แก้ไข และเพิ่มเติม ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วย

 

มีสิ่งที่ตกลงในที่ประชุมและจะแก้ไขและปรับปรุงเลยได้แก่

• ที่ประชุมตกลงว่า ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อน) เช่น HT Dyslipidemia Stroke หรือโรคไต (มี BUN Cr เพิ่มหรือ Albuminuria ที่ตรวจยืนยันซ้ำแล้ว ) ซึ่งควรได้พบผู้เชี่ยวชาญ(อายุรแพทย์) ทีมควรกำหนดการจัดการที่ชัดเจนในการปรึกษาอายุรแพทย์ให้เป็นมาตรฐาน –ในเบื้องต้น ทาง พยาบาล PCU ใน คุณปุ๋ง จะรวบรวมรายชื่อและจำนวนที่ต้องพบผู้เชี่ยวชาญ ส่งให้พ สำเริงทราบเพื่อประชุมกับแพทย์อายุรกรรมในการวางระบบและแนวทางการดูแลที่สามารถเป็นไปได้จริงต่อไป( จะนำเข้าประชุมในครั้งหน้า)

• ทางอายุรกรรมได้เพิ่มเติม แผน yearly check up เดิม และที่ประชุมได้พิจารณาปรับเพิ่มเติมแล้ว คุณรุ้งและพรวิวรรณ จะนำไปปรึกษา นพ วัฒน์ โดยเน้นการพิจารณา ด้านปัญหาการบริการที่อนามัยอาจไม่ครบถ้วน และการ เจาะเลือด HbA1c ซึ่งค่าผลตรวจจะแปรเปลี่ยนเพราะระยะเวลาที่เลือดเดินทางมาจากอนามัยได้

• การดูแลเท้า ที่ประชุมเห็นว่าการให้บริการยังไม่ชัดเจน เช่นการแนะนำการดูแลเท้าควรจะมีเมื่อมาใช้บริการทุกครั้งหรือไม่ เพื่อเน้นให้ผู้ป่วยมีการดูแลเท้าทุกวัน ควรถามเรื่องชา และประวัติเคยมีแผลทุกครั้งอย่างไร ควรคลำชีพจร ปกติหรือไม่ เมื่อไหร่ และที่ประชุมยังไม่สามารถตกลงได้ว่า ควรใช้ monofilament เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร และใครจะเป็นผู้ตรวจ จะมีวิธีการตรวจอย่างไร การซักประวัติ ตรวจและคำแนะนำที่เหมาะสมให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยเป็นมาตรฐานที่ชัดเจน ควรเป็นอย่างไร และการนำลงสู่การปฏิบัติให้เป็นแบบแผนเดียวกันจะทำอย่างไรต่อ ที่ประชุมได้ขอให้ทีม Foot care นำไปวิเคราะห์ และหาแบบแผนที่ชัดเจน และนำเข้าประชุมใหม่ในคราวหน้า โดยฝากคุณอัศวินประสานกับ นพ พิชัยและทีมซึ่งทางอายุรกรรมก็จะนำไปปรึกษาอายุรแพทย์แล้วนำมาเสนอในที่ประชุมครั้งหน้า

• แนวการให้ ASAเช่น ให้เมื่ออายุ เกิน 40 ปีที่มีโรคแทรก และกรณี Stroke พ สำเริงจะปรับใน CPGในครั้งหน้า แล้วแจ้งแพทย์ พยาบาลให้ทราบและนำลงสู่การปฏิบัติต่อไป

• สมุดเบาหวานเล่มเขียวที่เตยใช้เดิมหมด  ทางเวชกรรมได้จัดทำใหม่ พิมพ์ 10,000ใบ ให้เบิกใช้ได้ ขอคุณรุ้งประสานต่อ

การให้สุขศึกษา ผป รายใหม่แนวปฏิบัติหลังวินิจฉัย จะมีการให้ความรู้ 2 ครั้ง สถานที่ ห้องใต้ดิน เวลา 10.00-12.00 ตอนปลายเดือน (อาจเป็นวันอังคารหรือ พุธ อาจรวมกันกับกลุ่มผู้ป่วย poor control ของคลินิกพิเศษ Medซึ่งจัดวันอังคารอยู่แล้ว)แจ้งชื่อที่คุณตุ๊กตา ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือนครั้งแรก ความรู้เบื้องต้นและยา ครั้งที่ 2 การออกกำลัง การคุมอาหารและการ ดูแลเท้า ห่างกัน ประมาณ 1 เดือน

 

ที่ประชุมฝากให้กำหนดวันที่จะให้ความรู้(อังคารหรือพุธ) และการให้บริการให้ประสานกันจัดให้สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ให้ได้ชัดเจนขึ้น และนำเข้าในหารือในที่ประชุมกรรมการในครั้งหน้า

 

การให้สุขศึกษา สำหรับผปรายเก่า ยังปฏิบัติแตกต่าง(ขณะที่คลินิกพิเศษเน้นให้สุขศึกษารายกลุ่มกับผป poor control , PCUใน เน้นสุขศึกษารายกลุ่มกับผป good control) ที่ประชุมจะนำมา ปรึกษาให้ปฏิบัติได้ง่ายและให้ผลดีกับผู้ป่วยในครั้งหน้า

 

• ผลการประชุมนี้เลขาจะสรุป ให้ผู้ประสานงานทีมนำไปปรึกษาส่งหัวหน้าทีมทั้ง 5(ทีมเชื่อมโยงทีมชุมชน,ทีมFoot care , ทีมสุขศึกษา,ทีม มาตรฐาน) เพื่อเตรียมข้อมูลในการประชุมครั้งหน้า ประชุมเสร็จเวลา 15.45 น

 

และนัดประชุมครั้งหน้า วันที่ 31 สค 49 14.00- 15.45 สถานที่จะแจ้งในงหนังสือเชิญประชุม ให้ทราบต่อไป