การบริหารการศึกษาที่มีคุณภาพ  เป็นภาระหนักของผู้ที่ได้ชื่อว่าผู้บริหาร  ต้องเข้าใจกระบวนการต่าง ๆ อย่างชัดเจนและถูกต้อง แล้วนำมาบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ที่จะตอบได้ว่าการบริหารการศึกษามีคุณภาพมากน้อยเพียงใดนั้นต้องสอบถามผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียว่าพอใจหรือไม่  มากน้อยเพียงใด นั่นเป็นคำตอบสุดท้าย  และเป็นคำตอบที่ดีที่สุด