พ32101

ชื่อเรื่อง  :  รายงานประสิทธิภาพการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกรีฑา รายวิชา พ 32101 พลศึกษา (กรีฑา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

ผู้ศึกษาค้นคว้า  :  นายสมรรถ  วรศรี  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง

บทคัดย่อ

           การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1. เพื่อหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกรีฑา   ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชา พ 32101พลศึกษา (กรีฑา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   และ3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกรีฑา รายวิชา พ32101 พลศึกษา (กรีฑา) 

          ประชากรที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2550 จำนวน 8 ห้องเรียน รวม 350 คน  2. กลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการรายงาน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนพัทลุง   จังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2550 จำนวน 45  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง(Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่   แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา พ 32101 พลศึกษา (กรีฑา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกรีฑา จำนวน 19 ชุด   และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกรีฑา  จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง คือ  ค่าเฉลี่ย (Mean)   และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard  Deviation)  วิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือโดยหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกรีฑา จากสูตร /  วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม

ผลการศึกษาพบว่า 

          1. ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกรีฑามีประสิทธิภาพเฉลี่ย  ร้อยละ 86.19 /86.28 สูงกว่าเกณฑ์80/80 ที่กำหนดไว้

          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชา พ 32101พลศึกษา (กรีฑา) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  สามารถทำคะแนนประเมินผลระหว่างเรียนได้เฉลี่ยเท่ากับ 12.28  จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ86.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ  0.90  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนได้เฉลี่ยเท่ากับ 12.29  จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ86.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ  0.88 

          3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกรีฑา รายวิชา พ32101 พลศึกษา (กรีฑา)  อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ย 4.45  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 0.67

          ผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า  ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกรีฑา รายวิชา พ32101 พลศึกษา (กรีฑา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพิ่มขึ้น  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกรีฑา อยู่ในระดับมาก  จึงมีความเหมาะสมที่จะนำชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกรีฑา ไปใช้จัดการเรียนรู้ รายวิชา พ32101 พลศึกษา (กรีฑา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แบบฝึกที่ 1

เรื่อง  ยืนส่งไม้ 2 คน แบบตีตรง

วิธีปฏิบัติ

  1. ลักษณะการยืนของผู้ส่งไม้คทา ( ส่งมือขวา ) ต้องยืนเยื้องด้านซ้ายมือของผู้รับไม้  ระยะห่างผู้ส่งกับผู้รับไม้ต้องเหยียดแขนที่ถือไม้คทาไปข้างหน้าได้พอดีกับผู้รับไม้
  2. การส่งไม้ผู้ส่งต้องให้สัญญาณเสียงเพื่อให้ผู้รับเหยียดแขนไปด้านหลังที่จะรับไม้ มือต้องไม่ต่ำหรือสูงเกินไป เหยียดแขนสูงระดับไหล่
  3. เมื่อผู้รับได้ๆรับเสียงสัญญาณจากผู้ส่ง ให้เหยียดแขนไปด้านหลังหงายฝ่ามือขึ้น ผู้ส่งส่งไม้คทาเหยียดแขนที่ถือไม้ไปข้างหน้าให้เต็มที่ ตีไม้ลงฝ่ามือผู้รับระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือของผู้รับ
  4. ผู้รับเมื่อรับไม้แล้วให้ดึงแขนพับข้อศอกเร็วและแรงโดยใช้ไหล่เป็นจุดหมุน

(ผู้รับส่งไม้คืนให้ผู้ส่งทำแบบต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและแม่นยำ )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานประสิทธิภาพการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะกรีฑา รายวิชา พ 32101

คำสำคัญ (Tags)#พ32101

หมายเลขบันทึก: 416613, เขียน: 26 Dec 2010 @ 14:58 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 19:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

วัชระ
IP: xxx.164.26.81
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

หาเนื้อหาเกี่ยวกับ วิชาพลศึกษา อย่างนี้ยากจิงๆคับ

สุทธิรัตน์ เสนีชัย
IP: xxx.113.116.18
เขียนเมื่อ 

เรียนครูสมรรถ

คุณทำได้อย่างไร สุดยอดมาก ประกอบกับผลงานเชิงประจักษ์ของครูแล้วผมปลิ้มครับ

ครูตึ๋งโรงเรียนห้วยยอด

ดีจังเรย

กำลังค้นคว้าหาประสิทธิภาพอ้างอิงพอดี ผลงานเยี่ยมมากๆๆๆๆ เป็นต้นแบบครูพละจริงๆๆๆๆ

ศิษย์เก่าครูเองค่ะจำได้ไหม
IP: xxx.53.231.114
เขียนเมื่อ 

เก่งมากๆเลยค่ะ