ข้อมูลท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช
: เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู

นครศรีธรรมราช ดินแดนที่ร่ำรวยไปด้วยมรดกทางอารยะธรรม และศิลปวัฒนธรรมดินแดนทีมีอดีตอันยาวไกล มีวิวัฒนาการต่อเนื่องมายาวนานปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงถึงการดำรงอยู่ของชุมชนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์สืบมาจนถึงปัจจุบันผ่านความเจริญรุ่งเรืองมาหลายยุคหลายสมัย ก่อเกิดเป็นศิลปวัฒนธรรมประติมากรรม สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมือง และชาวเมืองยังสืบทอดรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน

นครศรีธรรมราช  จังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของภาคใต้ ริมฝั่งอ่าวไทยมีพื้นที่ชายฝั่งยาวราว  225  กม. ประกอบด้วยชายหาด ป่าชายเลนตอนกลางของพื้นที่เป็นเทือกเขาทอดตัวยาวตามแนวเหนือใต้ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าในแถบเทือกเขาทำให้เป็นแหล่งน้ำสำคัญเกิดเป็นน้ำตกที่สวยงามมากมายกระจายไปแทบทุกอำเภอ มีเส้นทางเดินป่าและกิจกรรมท่องเที่ยวไว้รองรับนักท่องเที่ยว เช่น ล่องแก่ง เดินป่า ปีนเขาทางด้านชายทะเล บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะทะเลใต้ มีที่ท่องเที่ยวที่พักผ่อนมากมายเรื่อยมาตั้งแต่ อ.ขนอม อ.สิชล การเดินทางที่สะดวกที่พักที่พร้อมพรั่ง ทำให้เป็นที่นิยมของนักเดินทางทั่วไป

นอกจากเที่ยวชมธรรมชาติแล้วนครศรีธรรมราช ยังมีวัดวาอาราม พิพิธภัณฑ์ สถานที่สำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ ให้ผู้สนใจได้เยี่ยมชมวัฒนธรรมประเพฯอันเป็นเอกลักษณ์ที่ชาวนครได้ยึดถือปฏิบัติต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันล้วนทรงคุณค่าแก่การศึกษา และได้มีส่วนร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์เพื่อส่งต่อสิ่งดีงามเหล่านี้ไปยังอนุชนรุ่นหลังต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์รวมการเรียนรู้ความเห็น (0)