แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา

ช่วยคอมเม็นด้วยนะค่ะ

บทคัดย่อ

ชื่อรายงาน: การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา

                      ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนบ้านร่องย้าง

ชื่อผู้ศึกษา: นางสุชาดา  จันทะวงค์

สาขาวิชา:  ภาษาไทย

ปีการศึกษา: 2551

************************************************************

                การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา     สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   และเพื่อใช้ประกอบการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   จำนวนทั้งหมด  4   มาตรา  โดยแต่ละมาตราได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น  4  ชุด  กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา   เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2551 โรงเรียนบ้านร่องย้าง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา  เขต  2  จำนวน  7  คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นประกอบด้วย ชุดการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรามาตรา ประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะ  ผู้ศึกษาได้ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนและทำการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่าการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรามีคุณภาพเหมาะสมที่สุด ประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา E1/E2  โดยตั้งเกณฑ์มาตรฐานไว้   80 / 80   ซึ่งผลการศึกษาพบว่า  แบบฝึกการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดแต่ละมาตรา  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80 / 80 มีประสิทธิภาพ  ดังนี้คือ

 1.  แม่กก                               มีค่าเท่ากับ                             92.14 /92.86

                                 2.  แม่กด                               มีค่าเท่ากับ                             89.05 /88.57

                                 3.  แม่กน                              มีค่าเม่ากับ                             91.67 /91.43                   

                            4.  แม่กบ                                มีค่าเท่ากับ                             91.90 /90.00

และเมื่อวิเคราะห์ความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดแต่ละมาตรา  พบว่า  กลุ่มประชากรมี ความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์เท่ากับ97.19/90.72  มีคะแนนทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ย  17.86  คิดเป็นร้อยละ 59.52  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเฉลี่ย  27.29  คิดเป็นร้อยละ  90.95  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรามีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยรวม  4.71   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ  0.46

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา

คำสำคัญ (Tags)#เผยแพร่ผลงาน#เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 415840, เขียน: 22 Dec 2010 @ 19:43 (), แก้ไข: 05 Jun 2012 @ 18:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

ครูบ้านนา
IP: xxx.67.108.162
เขียนเมื่อ 

เรื่องนาสนใจมากค่ะ น่าจะนำมาใช้ สอนได้

มุกมิก
IP: xxx.67.108.162
เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์กับนักเรียนมากค่ะ

ตะวันฉาย
IP: xxx.67.108.162
เขียนเมื่อ 

อยากเห็นตัวอย่าง แบบฝึกค่ะ

ตุ๊กตา
IP: xxx.67.108.162
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากค่ะ ครูดาคงน่าจะนำไปทดลองสอนดูค่ะ

ครูAOM
IP: xxx.67.108.162
เขียนเมื่อ 

เป็นประโยชน์กับนักเรียนมากค่ะ

นินคะ
IP: xxx.172.107.151
เขียนเมื่อ 

ไม่เห็นมีเลย