วิธีสอน

ไมตรี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กระบวนการออกแบบการสอนแบบ  ไมตรี

 

 

  1. วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้
  2. วิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนรู้
  3. วิเคราะห์หลักการ  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
  4. วิเคราะห์ความสอดคล้องกับ  พ.ร.บ.  การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2551
  5. ออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวัดพรหมโลกความเห็น (0)