ระบบข้อมูลสารสนเทศ  มีความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษา การจัดการความรู้  ซึ่งประทับใจ ศ.ดร.ประทีป  เมธาคุณวุฒิ  ในการนำความรู้จากไอที  มาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งการจัดการความรู้  ที่เกิดขึ้นกับประชาชน  จะต้องมาจากความต้องการของชุมชน  ในสภาพปัญหาที่ได้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เรียนปริญญาเอกบ้านนอก พบว่า ในการนำข้อเสนอวิจารณ์ เช่น การพัฒนาคน  จะต้องมาจากการศึกษาซึ่งในสภาพปัจจุบันพบว่า การศึกษาที่ผ่านมา คนไทยส่วนใหญ่จะขาดทักษะการคิด ซึ่งทุกคนเห็นพร้อมกัน เห็นควรที่เราจะมุ่งพัฒนาในส่วนที่ขาด แต่เราทุกคนในฐานะนักพัฒนาวิจัย จะต้องพัฒนาในตรงจุดตรงประเด็น  ตามที่สังคมเกิดความอ่อนแอ  จะต้องชี้ให้ตรงจุดตามประเด็นที่ชุมชนต้องการ ท่านศ.ดร.ปทีป  เมธาคุณวุฒิ  ได้กล่าวสอดคล้องตรงกับที่ได้อภิปรายดังกล่าว  วันที่ 29  กรกฏาคม 2549 ณ ห้องเรียนศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช