เนื่องจากไม่ได้เป็นครู........ก็เลยไม่รู้ว่าครูที่ดีต้องทำตัวอย่างไร

แต่ถ้าถามว่าครูที่ดี...ที่สอนดี น่าจะเป็นอย่างไร

ก็น่าจะเป็นครูที่เข้าใจในความแตกต่างของเด็กแต่ละคน ตามทฤษฎีพหุปัญญา และคอยแนะนำเอาใจใส่เด็ฏอย่างเท่าเทียมกัน  มีความเสียสละ  สอนให้เด็กคิดเอง  และรู้จักแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตยเอง  โดยครูดูแลอยู่ห่างๆ