สวัสดีค่ะ 

      นำเสนอ ธรรมที่เป็นไปเพื่อความเกื้อกูลและความสุขในภายหน้า คือ เป็นประโยชน์ในชาติหน้า หรือหลักธรรมอันอำนวยประโยชน์สุขขั้นสูงขึ้นไป เรียกว่า                      "สัมปรายิกัตถประโยชน์"

     สัมปรายิกัตถประโยชน์ ๔ อย่าง

๑.สัทธาสัมปทา          ถึงพร้อมด้วยศรัทธา

๒.สีลสัมปทา             ถึงพร้อมด้วยศีล

๓.จาคสัมปทา            ถึงพร้อมด้วยการบริจาคทาน

๔.ปัญญาสัมปทา        ถึงพร้อมด้วยปัญญา.

     ความถึงพร้อมด้วยความเชื่อต่อสิ่งที่ควรเชื่อ เช่น เชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นต้น ชื่อว่า สัทธาสัมปทา  

     ความถึงพร้อมด้วยศีล คือ รักษากาย วาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษ เช่น รักษาศีล ๕ และ ศีล ๘ หรือ อุโบสถ ชื่อ  สีลสัมปทา 

     ความถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานเป็นการเฉลี่ยความสุขแก่ผู้อื่น เช่น ให้สิ่งของที่ควรให้แก่บุคคลที่ควรรับเป็นต้น ชื่อว่า จาคสัมปทา

     ความถึงพร้อมด้วยปัญญา คือ รู้จักบาปบุญ คุณโทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ เช่น รู้ว่า สิ่งนี้เป็นบาป ควรเว้น สิ่งนี้เป็นบุญ ควรทำ เป็นต้น ชื่อว่า ปัญญาสัมปทา     

                                             สวัสดีค่ะ  ค่อยสนทนาธรรมกันในโอกาสหน้าต่อไป