คำกล่าวรายงานวันเด็ก 53 (นำไปปรับปี2554)

ชัยวัฒนา (ครูผู้ช่วย) เทศบาลเมือง (ส่งข่าวสอบเปลี่ยนสายงานเทศบาล อบต)

คำกล่าวรายงานวันเด็ก / กล่าวเปิดงาน 53
คำกล่าวรายงานวันเด็ก 53

http://chaiwattana.siam2web.com/?cid=1143955

คำกล่าวรายงาน
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553(ปลัด เทศบาล.)
* * * * * * * * * * *
เรียน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันที่คณะรัฐมนตรีประกาศยอมรับความสำคัญของวันเด็ก ด้วยการให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 9 มกราคม 2553เทศบาลตำบลเสาไห้ มีภารกิจอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาตำบลสามปี ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้ร่วมกับสถานศึกษาหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนในเขตเทศบาลตำบลเสาไห้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันนี้ โดยจัดให้มีกิจกรรมตอบคำถามบนเวี ปาลูกโป่ง ชิงช้าสวรรค์ เป็นต้น
บัดนี้ ได้เวลาอันเหมาะสมแล้ว จึงขอเรียนเชิญนาย...........นายกนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสาไห้ ได้กล่าวเปิดงานพร้อมทั้งอ่านสารวันเด็กแห่งชาติของนายกรัฐมนตรี ต่อไป

คำกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2553
(นายก.)
* * * * * * * * * * *
เรียน คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูอาจารย์จากสถานศึกษาทุกแห่ง และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 9 มกราคม 2553เป็นวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลเสาไห้ จึงได้จัดกิจกรรมขึ้น ตามภารกิจอำนาจหน้าที่เป็นประจำทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กไทย ซึ่งมีเป้าหมายว่า จะต้องพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้ถึงขีดสุด ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเสาไห้ ด้านการศึกษาเนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2553 นี้ กระผมจึงขออนุญาตอ่านสาร ของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2553 เด็กและเยาวชนคือทรัพยากรบุคคลที่เป็นความหวัง และเป็นพลังสำคัญของประเทศในอนาคต เด็กๆ และเยาวชนที่จะเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าจะต้องรับช่วงภารกิจในการรักษาบ้านเมืองและพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ตลอดจนสืบสารมรดกวัฒนธรรมไทยประจำชาติต่อไป การจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีก็เพื่อให้สังคม
ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบถึงความสำคัญของตนเองเด็ก เด็กเปรียบเสมือนต้นไม้ที่จะเติบโตงดงามได้ย่อมมีรากที่แข็งแรง การดูแลทะนุบำรุงปลูกฝังสั่งสอนเด็กและเยาวชนด้วยความรัก ความเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคมการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้เด็กๆ และเยาวชนในด้านต่างๆ จะทำให้เด็กและเยาวชนสามารถก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง ดังนั้น ผู้ใหญ่ในวันนี้ จึงต้องร่วมมือกันอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนให้มีความเจริญทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และมีความพร้อมที่จะนำพาหรือช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลที่ทุกท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลประทานพรให้เด็กและเยาวชนไทย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและดูแลเด็กและเยาวชนทุกคน จงประสบแต่สรรพสิ่งมงคลและจตุรพิธพรชัย เจริญด้วยสติปัญญาและพลานามัย สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการตลอดไป


 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ว่าที่ ครูกทม ปี 2554 (ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนขนาดใหญ่

คำสำคัญ (Tags)#คำกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ

หมายเลขบันทึก: 414877, เขียน: 19 Dec 2010 @ 15:21 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 13:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)