ตัวอย่างโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 และ(คำกล่าวรายงาน-เปิดงาน)

ชัยวัฒนา (ครูผู้ช่วย) เทศบาลเมือง (ส่งข่าวสอบเปลี่ยนสายงานเทศบาล อบต)

http://chaiwattana.siam2web.com/?cid=1108986

โครงการวันเด็กที่สมบูรณ์ (แต่ขาดกำหนดการครับ)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2554
1.หลักการและเหตุผล
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่ วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2534 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน มีความว่า “ คนทุกคนมีหน้าที่ต้องทำ แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็ก คือ ศึกษาเล่าเรียน หมายความว่า จะต้องเรียนให้รู้วิชา ฝึกหัดทำการงานต่างๆให้เป็น อบรมขัดเกลา ความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีต ให้สุจริต แจ่มใส และเฉลียวฉลาด มีเหตุผล เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถและมีประโยชน์ ต่อชาติบ้านเมือง” เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เด็กจึงควรเตรียมตัวที่จะเป็นกำลังของชาติด้วย การขยันหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้เวลาให้เป็ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันขันแข็งตั้งใจทำงานด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่น เสียสละและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยกันรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากร ตลอดถึงสาธารณสมบัติส่วนรวมของชาติ หากเด็กทุกคนได้ตระหนักถึงอนาคตของตนและของประเทศชาติ โดยพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็น “เด็กดี” ชาติบ้านเมืองก็จะเจริญมีความผาสุกร่มเย็นตลอดไป
ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบได้จัดให้มีการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 ขึ้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ โดยให้เด็กในภายในตำบลน้ำดิบและใกล้เคียง ได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย ความรู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนรู้จักหน้าที่เป็นคนดี มีคุณธรรม 2.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมเฉลิมฉลองให้ได้รับความสนุกสนานในงานวันเด็กแห่งชาติ
2.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม
2.3 เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

3. เป้าหมายของโครงการ
เด็ก และเยาวชนในตำบลน้ำดิบจำนวน 1,000 คน-2-
4. วิธีดำเนินการ
4.1 ประสานงานกับผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตำบล
น้ำดิบเพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือในการกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม
4.2 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ
4.3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเผยแพร่ในสถานที่ต่าง ๆ
4.4 จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ตามแผนงาน
4.5 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
4.6 สรุปผล รายงานผล และประเมินผลโครงการ

5. ระยะเวลาดำเนินการ
วัน ศุกร์ที่ 9 มกราคม 2551

6. สถานที่ดำเนินการ
หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ

7. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ค่าของขวัญ ของรางวัล เช่น สมุด ปากกา ตุ๊กตา ฯลฯ เป็นเงิน 66,000.- บาท
2. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม จำนวน 1,000 คน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 30,000.- บาท
3. จ้างเหมาตกแต่งเวที สถานที่ และเครื่องเสียง เป็นเงิน 3,000.- บาท
4. ค่าป้าย 2 ผืน เป็นเงิน 1,000 .- บาท
รวมเป็นเงิน 100,000 บาท

หมายเหตุ *** ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้เท่าที่จ่ายจริง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม
9.1 เด็กและเยาวชน มีความสนุกสนานในกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ
9.2 เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่พร้อมตามวัยที่เหมาะสม
9.3 เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวหทัยกาญจน์ สุริยะมล)
นักวิชาการศึกษา


ลงชื่อ พ.อ.อ. ผู้เห็นชอบโครงการ
(ทวีผล ธรรมานุวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ


ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายมงคล หมื่นอภัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ

ความคิดเห็นที่ 11[email protected]
19 ธันวาคม 2551
เวลา : 10:34ตัวอย่างโครงการวันเด็กแห่งชาติ ที่ อบต.ขนาดเล็กมีงบประมาณน้อยอยากทำ ใช้ได้เลยที่เดียวและเข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยำแย่ในปัจจุบัน งบประมาณ 1 หมื่นเอง
แต่ถ้ามีงบเยอะก็ปรับงบประมาณเองได้ แต่ต้องถูกระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงานต่างๆของอปท.ด้วยนะจ๊ะ (ถ้าน้องๆที่ยังไม่ทราบก็ถามได้ที่ [email protected] ครับ
โครงการจัดงาน“วันเด็กแห่งชาติ”ประจำปี 2551
---------------------------

1. หลักการและเหตุผล
เด็กนับว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นผู้สืบทอดความเป็นชาติในอนาคต ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรที่จะได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพในทุกด้าน อันได้แก่ การพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็กรู้จักสิทธิ หน้าที่ มีความรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น สามารถปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดี อยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข

เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก รัฐบาลจึงกำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2551 อบต.......... ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติ จึงได้จัดทำโครงการจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2551 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
2.2 เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ และรู้สึกมีคุณค่าต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
2.3 เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
2.4 เพื่อส่งสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ
3. เป้าหมาย
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2551 โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตตำบล.........
4. วิธีดำเนินการ
4.1 ประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการ
4.2 จัดทำโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ
4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินการ
4.4 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาต่าง ๆ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เด็ก เยาวชนและประชาชนร่วมกิจกรรม
4.5 ดำเนินงานตามโครงการ
4.6 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน
5. ระยะเวลาดำเนินการ
วันเสาร์ที่ ...................
6.ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบล..........
7.งบประมาณ
งบประมาณของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบล..... หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายละเอียดตามภาคผนวก ก.
8.สถานที่ดำเนินการ
ณ ...........................
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
9.2 เด็กนักเรียน เยาวชน ได้เข้าร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่มีโอกาสแสดงถึงความสามารถด้านต่าง ๆ
9.3 เด็กเกิดความอบอุ่นใจ ภูมิใจ รู้จักคุณค่าของตนเอง
9.4 เด็กปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
10. ผู้เสนอโครงการ


ลงชื่อ………………………..……ผู้เสนอโครงการ
(น..............................)
นักวิชาการศึกษา 5 รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
11. ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ


ลงชื่อ…………………………ผู้เห็นชอบโครงการ
(....................................)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล..................


ลงชื่อ…………………………ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ…………………..……ผู้เห็นชอบโครงการ
(.....................) (......................)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.......... รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.........
12. ผู้อนุมัติโครงการ


ลงชื่อ…………………………ผู้อนุมัติโครงการ
(..................)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.
ภาคผนวก ก.
รายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบท้ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551
-------------------------------------------------------------------------------
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล............หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,500 บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ (งบประมาณกำหนดเองละกันว่าอยากทำอะไรบ้าง)
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้


คำกล่าว
ของ
นาย....................... นายกองค์การบริหารส่วนตำบล..................
เนื่องในงานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ...........
วัน..........................
ณ ...................................
***************************

ท่าน ……………………………………………………………...

ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 ขององค์การบริหารส่วนตำบล............. ในวันนี้
การจัดงานวันเด็กในครั้งนี้ เราทุกคนคงตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่า เขาเหล่านั้นจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคต
ผมเชื่อว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้ จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ และจะทำให้เด็ก
รู้สึกตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อครอบครัว
ชุมชน และสังคมได้ ในโอกาสต่อไป
ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ จงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ ด้วยการตั้งใจขยันศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนตนเอง ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์ เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติไทย อันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน
ผมขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ผู้มีอุปการคุณ
ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ และขออำนวยอวยพรให้เด็กและเยาวชนที่รักทุกคนจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2551 ณ บัดนี้


*****************

คำกล่าวรายงาน
ของ
นาย............................ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล............
เนื่องในงานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ...........
วัน..........................
ณ ...................................
***************************
กราบเรียน นาย..............นายกองค์การบริหารส่วนตำบล............
ข้าพเจ้า นาย................ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล..... ในนามของคณะกรรมการจัดงาน ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 ในวันนี้
กระผมขอกราบเรียนถึงความเป็นมาของการจัดงาน โดยสรุปดังนี้
ด้วยวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนด
ให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพสืบไป
องค์การบริหารส่วนตำบล.............ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน
จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน
รื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ
ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
3. เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
4. เพื่อส่งสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล................. และได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคล ห้างร้าน และหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ต่างๆ จึงขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล..............และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการแสดงบนเวที การเล่นเกมส์ การบริการอาหาร เครื่องดื่ม การแจกของขวัญ ของรางวัลต่างๆ จำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ส่งกิจกรรม การแสดงต่างๆ ของเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว กระผมขอกราบเรียนเชิญ
ท่านประธานในพิธี อ่านสารของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ

***************
 

กล่าว
ของ
นาย....................... นายกองค์การบริหารส่วนตำบล..................
เนื่องในงานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ...........
วัน..........................
ณ ...................................
***************************

ท่าน ……………………………………………………………...

ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 ขององค์การบริหารส่วนตำบล............. ในวันนี้
การจัดงานวันเด็กในครั้งนี้ เราทุกคนคงตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่า เขาเหล่านั้นจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคต
ผมเชื่อว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้ จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ และจะทำให้เด็ก
รู้สึกตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อครอบครัว
ชุมชน และสังคมได้ ในโอกาสต่อไป
ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ จงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ ด้วยการตั้งใจขยันศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนตนเอง ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์ เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติไทย อันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน
ผมขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ผู้มีอุปการคุณ
ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ และขออำนวยอวยพรให้เด็กและเยาวชนที่รักทุกคนจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2551 ณ บัดนี้


*****************

คำกล่าวรายงาน
ของ
นาย............................ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล............
เนื่องในงานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ...........
วัน..........................
ณ ...................................
***************************
กราบเรียน นาย..............นายกองค์การบริหารส่วนตำบล............
ข้าพเจ้า นาย................ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล..... ในนามของคณะกรรมการจัดงาน ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 ในวันนี้
กระผมขอกราบเรียนถึงความเป็นมาของการจัดงาน โดยสรุปดังนี้
ด้วยวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนด
ให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพสืบไป
องค์การบริหารส่วนตำบล.............ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน
จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน
รื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ
ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
3. เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
4. เพื่อส่งสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล................. และได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคล ห้างร้าน และหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ต่างๆ จึงขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล..............และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการแสดงบนเวที การเล่นเกมส์ การบริการอาหาร เครื่องดื่ม การแจกของขวัญ ของรางวัลต่างๆ จำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ส่งกิจกรรม การแสดงต่างๆ ของเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว กระผมขอกราบเรียนเชิญ
ท่านประธานในพิธี อ่านสารของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ

***************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ว่าที่ ครูกทม ปี 2554 (ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนขนาดใหญ่

คำสำคัญ (Tags)#ตัวอย่างโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 และ(คำกล่าวรายงาน-เปิดงาน)

หมายเลขบันทึก: 414868, เขียน: 19 Dec 2010 @ 15:12 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 13:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)