ประชุมย่อยกลุ่มงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ประชุมย่อยกลุ่มงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒

ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอลาดบัวหลวง

โดย อ.อภิชาต ขันธชัย           หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      นางสาวจงดี  มูลละ          กศน.ตำบลสามเมือง

      นางสาวเจษฎาพร ทองพลับ    กศน.ตำบลลาดบัวหลวง

      นางสาวพิมพา กุหลาบเหลือง  กศน.ตำบลพระยาบันลือ

      นางสาวพรทิพย์ หลักเฉลิมพร  กศน.ตำบลคู้สลอด

      นางสาวนิภาพร กล้ากรกิจ       กศน.ตำบลคลองพระยาบันลือ

ประชุมชี้แจง ติดตามงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1. ติดตามการออกข้อสอบรายวิชาเลือก หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (๕๑ ทั่วประเทศ) จำนวน ๔ รายวิชา จาก  อ.เจษฎาพร   อ.จงดี    อ.พิมพา อ.นิภาพร เพื่อรวบรวมนำส่งสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. ปรึกษาหารือการจัดค่ายคณิตศาสตร์

3. แผนการออกนิเทศงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๗ ตำบล

4. แจ้งตารางสอบและสถานที่สอบปลายเรียนที่ ๒/๒๕๕๓

5. การแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ ภายในวันที่ ๓๐       มกราคม ๒๕๕๔

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายสามัญความเห็น (1)

นาย คำจันทร์ เย็นไธสงค์
IP: xxx.26.10.130
เขียนเมื่อ 

ผู้นำสวด

ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา

พร้อมกัน

ข้าขอประณตน้อมสักการ บูรพคณาจารย์

ผู้กอร์ปเกิดประโยชน์ศึกษา

ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา

แก่ข้าในการปัจจุบัน

ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์

ด้วยใจนิยมบูชา

ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา

ปัญญาให้เกิดแตกฉาน

ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน

อยู่ในศีลธรรมอันดี

ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี

แก่ข้าฯ และประเทศไทยเทอญ

ผู้นำสวด

ปัญญาวุฒิ กะเร เตเต ทินโนวาเท นะมามิหัง

คำจันทร์ เย็นไธสงค์

ปฏิญาณตน

(กระผม / ดิฉัน) นักศึกษา กศน.อำเภอลาดบัวหลวง ขอตั้งปณิธานและให้สัตยาบรรณต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และคณาจารย์ ในที่ประชุมแห่งนี้ว่า

1. ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์

2. ข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เชื่อฟังคำสั่งสอนของคณาจารย์และเคารพในระเบียบ

3. ข้าพเจ้าจะอุทิศตัว บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

4. ข้าพเจ้าจะเคารพคณาจารย์ เทิดทูน และผดุงเกียรติคุณของสถาบันแห่งนี้สืบไป

คุณธรรมของครู

ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้

ใช่อยู่ที่ ปริญญา มหาศาล

ใช่อยู่ที่ เรียกว่า ครูอาจารย์

ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรียน

ครูคือผู้ ชี้นำ ทางความคิด

ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน

ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รู้พากเพียร

ให้รู้เปลี่ยน แปลงสู้ รู้สร้างงาน

ครูคือผู้ ยกระดับ วิญญาณมนุษย์

ให้สูงสุด กว่าสัตว์ เดรัจฉาน

ครูคือผู้ สั่งสม อุดมการณ์

มีดวงมาลย์ เพื่อมวลชน ใช่ตนเอง

ครูจึงเป็น นักสร้าง ผู้ใหญ่ยิ่ง

สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง

สร้างคนให้ เป็นคน ของตัวเอง

ขอมอบบทนี้มา นี้มา บูชาครู”

คำจันทร์ เย็นไธสงค์

พระคุณที่สาม

ครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้

อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดี

ก่อนจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนทุกที

ขอกุศลบุญบารมีส่งเสริมครูนี้ให้ร่มเย็น

ครูมีบุญคุณจะต้องเทิดทูนเอาไว้เหนือเกล้า

ท่านสั่งสอนเราอบรมให้เราไม่เว้น

ท่านอุทิศไม่คิดถึงความยากเย็น

สอนให้รู้จัดเจนเฝ้าแนะเฝ้าเน้นมิได้อำพราง

* พระคุณที่สามงดงามแจ่มใส

แต่ว่าใครหนอใครเปรียบเปรยครูไว้ว่าเป็นเรือจ้าง

ถ้าหากจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทาง

มีใครไหนบ้างแนะนำแนวทางอย่างครู

บุญเคยทำมาตั้งแต่ปางใด เรายกให้ท่าน

ตั้งใจกราบกรานเคารพคุณท่านกตัญญู

โรคและภัยอย่ามาแผ้วพานคุณครู

ขอกุศลผลบุญค้ำชูให้ครูมีสุขชั่วนิรันดร (ซ้ำ*)

ให้ครูมีสุขชั่วนิรันดร

แด่ … คุณครูด้วยดวงจิต

สาธุการ บูชาครู ผู้ประเสริฐ

ท่านล้ำเลิศ คุณธรรม นำสั่งสอน

ทั้งปราณี เมตตา เอื้ออาทร

ห่วงอาวรณ์ เอ็นดูศิษย์ จิตไมตรี

วิชาการ เพียรพร่ำ แนะนำสอน

ทุกบทตอน ฝังปลูก ถูกวิธี

ให้สำนึก ฝึกตน เป็นคนดี

รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่พากเพียร

สอนให้มี จรรยา มารยาท

ความองอาจ มั่นธำรง คงเสถียร

รักษาเกียรติ ให้รุ่งโรจน์ โชติวิเชียร

เนิ่นจำเนียร สรรเสริญ จำเริญพร

อัญขยม เหล่าศิษย์ ตั้งจิตมั่น

อภิวันท์ คารวะ อนุสร

ครูเปรียบเป็น ปิตาจารย์ และมารดร

ประนมกร กราบเท้าครู ปูชนีย์

ขออำนาจ เทพไท และไตรรัตน์

โปรดป้องปัด ผองภัย ให้สุขศรี

ขอให้ครู นิรทุกข์ สุขเปรมปรีดิ์

บารมี เกียรติยศ ปรากฏงาม

คำจันทร์ เย็นไธสงค์