เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวในชุมชน "โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน"

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑๖ ธันวาคม ๕๓ รายงานผลการปฏิบัติงาน

     ข้าพเจ้า นักศึกษา และคณะครู กศน.มัญจาคีรี ดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ น้ำตกตาดโตน จ.ชัยภูมิ เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและบุคลากร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชน

หนึ่งกระบวนการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน

 

ผอ.กล่าวเปิดและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ... เจ้าหน้าที่อุทยานให้คำแนะนำและความรู้ก่อนออกเดินทางสำรวจและศึกษาเรียนรู้

การเดินทางเริ่มขึ้น ณ บัดนี้

 

 

  

ธรรมชาติจะคงอยู่ ถ้ารู้ "รักษ์"

ความคิดเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการบริหารธรรมชาติ

ความงามในธรรมชาติในประเทศจะสวยงามเพียงใดหากคนในประเทศหรือท้องถิ่นไม่เห็นค่าความสำคัญปล่อยวาง ทำลาย แล้วจะให้ใครเขามาหวงแหนเริ่มที่ตัวเราและขยายสู่ชุมชนช่วยกันรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ธรรมชาติ เป็นการทำความดี เพื่อในหลวงของเรานะครับ

ชุบชีวิตทุกฝ่ายเบิกบาน มีคน มีต้นไม้ มีสัตว์ป่า

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานในพื้นที่ ศรช.บ้านหนองหญ้าข้าวนกความเห็น (2)

สวยมากครับ

เขียนเมื่อ 

...สรุปลงท้าย ได้ดีครับ

"ธรรมชาติจะคงอยู่ ถ้ารู้ "รักษ์"

ความคิดเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการบริหารธรรมชาติ ความงามในธรรมชาติในประเทศจะสวยงามเพียงใดหากคนในประเทศหรือท้องถิ่นไม่เห็นค่าความสำคัญปล่อยวาง ทำลาย แล้วจะให้ใครเขามาหวงแหนเริ่มที่ตัวเราและขยายสู่ชุมชนช่วยกันรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ธรรมชาติ เป็นการทำความเพื่อในหลวงของเรานะครับ

ชุบชีวิตทุกฝ่ายเบิกบาน มีคน มีต้นไม้ มีสัตว์ป่า"