การจัดการความรู้ในองค์การ

การจัดการความรู้ในองค์กร  เนื่องจากองค์กรท่ทำงานอยู่ในขณะนี้เป็นองค์กรท่ต้องรับผิดชอบชีวิตของมนุษย์ท่ได้รับการเจ็บป่วย  เดิมการรักษาการเจ็บป่วยเรามุ่งดูแลเฉพาะความเจ็บป่วยทางด้านร่างการ  แต่ขณะนี้มีการดูแลผู้ป่วยเป็นองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมควบคูกันไปจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ความณุ้ทางด้านการแพทย์เป็นความรู้ท่ได้รับการวิเคราะห์และการตรวจสอบมาเป็นอย่างดี เพราะเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของคนดังนั้นข้อมูลและทฤษฏีต่างๆ ค่อนข้างตายตัวมีกระบวนการรักษาตามขั้นตอน  อีกทั้งยังมีการจัดระเบียบของความรู้เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างดี  เราจึงต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเพือ่ให้ทันต่อสถานการณ์การเจ็บป่วยและนโยบายสาธารณสุข  การจัดการความรู้จะมีการจัดประชุมและสัมมนาเป็นระยะเพื่อนำข้อมูลท่ได้มาเผยแพร่และเพื่อความเข้าใจท่ตรงกันในการปฏิบัติงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Aor's Knowledge Managementความเห็น (0)