เจอมา ก็เอาให้อ่านกัน ตอนนี้กำลัีงทำคดีสนุกๆ อยู่ เกี่ยวกับพวกที่ชอบด่าคนหน้าเน็ต ก็ไม่รู้หรอกนะ ว่าคนพวกนั้นไปเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าคนแรงๆ หน้าเน็ตแล้วตำรวจจะจับไม่ได้ ที่ไม่เข้าใจก็คือถึงขั้นสร้างหลักปลอม... แม่เจ้าประคุณคิดว่าจะรอดพ้นกฏหมายได้เหรอ เท่านั้นไม่พอ ยังเอารูปโจทย์มาโพสต์ด่าประจานด้วยข้อมูลผิด โอ๊ย~ เป็นคดีที่สนุกสนานมากมาย  กำลัีงนับวันรอจะเจอหน้าฝูงจำเลย <มีเป็นฝูง> อย่างใจจดจ่อ

ระหว่างนี้เลยเอาข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมาให้อ่านกัน เป็นสาระความรู้ในการใช้อินเตอร์เน็ต ว่าอย่าไปพาดพิงใครแม้จะเห็นหลักฐานชัดเจน เพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าหลักฐานที่คนชวนด่าแต่ละรายนำมาแสดงนั้นเป็นหลักฐานจริงหรือไม่

ใครเจอคดีแบบนี้... โจทย์ที่ไหนใครโดนหมิ่นแบบนี้ แนะนำให้ฟ้องเลยค่ะ รับรองว่า รวย!


หมายเหตุ: ข้อกฏหมายอ้างอิงที่มาจาก http://report.thaihotline.org/

 

การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550


มาตรา 4

ในพระราชบัญญัตินี้ “โฆษณา”หมายความรวมถึงกระทำการไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า แต่ไม่หมายความรวมถึงเอกสารทางวิชาการหรือตำราที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน

• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519

ส่วนที่ 3 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

มาตรา 35

สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับความคุ้มครองการกล่าวหรือไขข่าวแพร่ หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวจะกระทำมิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

 

มาตรา 36

บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมทั้ง การกระทำด้วย ประการอื่นใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมี ติดต่อถึงกัน จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน


2. ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 287

ผู้ใด
(1) เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการจ่ายแจก หรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน ทำ ผลิต มีไว้ นำเข้าหรือยังให้นำเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไป หรือทำให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซึ่งเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือสิ่งอื่นใดอันลามก

(2) ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของลามก ดังกล่าวแล้ว จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของเช่นว่านั้น

(3) เพื่อจะช่วยการทำให้แพร่หลาย หรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใด ๆ ว่ามีบุคคลกระทำการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่าวัตถุหรือสิ่งลามกดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใดหรือ โดยวิธีใด

 

มาตรา 322

ผู้ใดเปิดผนึกหรือเอาจดหมาย โทรเลข หรือเอกสารใด ๆ ซึ่งปิดผนึกของผู้อื่นไป เพื่อล่วงรู้ข้อความก็ดี เพื่อนำข้อความในจดหมายโทรเลข หรือเอกสารเช่นว่านั้นออกเปิดเผยก็ดี ถ้าการกระทำนั้นน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (กรณีนี้รวมถึงการแฮกคุณเมล์ หรือรู้พาสเวิร์ดเมล์เค้าแล้วเอามาทำไม่ดีก็โดน...ซะ)

 

วันนี้พอแค่นี้ก่อน เดี๋ยวยาว ว่างๆ จะเอาเรื่องเกี่ยวกับคดีหมินประมาทมาให้ศึกษา ขอให้จำไว้ว่าการโดนด่าหน้าเน็ตไม่ใใช่เรื่องใหญ่ แต่เป็นรวยใหญ่ เพราะเป็นคดีแพ่งอาญา ได้ทั้งขึ้นทั้งร่อง ไม่รวยตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปรวยตอนไหนแล้ว.