ชุมชนเป็นผู้ค้นหาความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองโดยอาศัยความรู้จากภายใน ส่วนหน่วยงานภาครัฐจะเข้าไปสนับสนุนส่วนใด ชุมชนเป็นผู้คัดเลือกว่าจะเลือกใช้หน่วยงานใด ฉะนั้นหน่วยงานจึงเป็นของชุมชน มิใช่ชุมชนเป็นของหน่วยงาน