โครงการวิจัยต้นแบบระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการส่งเสริมการผลิตข้าวที่เหมาะสม

โครงการวิจัยต้นแบบระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการส่งเสริมการผลิตข้าวที่เหมาะสม

โครงการวิจัย ต้นแบบระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการส่งเสริมการผลิตข้าวที่เหมาะสม

(An Appropriated Model for Rice Technology Transfer & Extension System )

หลักการ/เหตุผล

1. โครงการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการส่งเสริมการผลิตข้าว ขาดความต่อเนื่องและการดำเนินงานเชิงระบบ ขาดการบูรณาการกับผู้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระดับปฏิบัติการในพื้นที่

2. ขาดการเชื่อมโยง และความสอดคล้องระหว่างแผนงาน/โครงการวิจัย/โครงการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการส่งเสริมการผลิตข้าว ภายในองค์กร กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง และระดับภูมิภาค

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อศึกษาวิจัยหาต้นแบบระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการส่งเสริมการผลิตข้าวที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม  

2.  เพื่อนำเสนอต้นแบบระบบฯ ดังกล่าว ต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจและนำระบบฯดังกล่าวไปปฏิบัติ

ขอบเขตของโครงการ

1.  กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป้าหมาย  

-  กลุ่มชาวนา

ชาวนา  กลุ่มเกษตรกร สถาบันชาวนา ศูนย์ข้าวชุมชน  สมาคมชาวนาไทย  สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย

หน่วยงานของรัฐ

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยต่าง สวทช สกว สวว. สวก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-  NGOs 

มูลนิธิข้าวไทยฯ สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมการค้าข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมผู้ค้าข้าวถุงฯลฯ

-  หน่วยงานเอกชน

บริษัท/ร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิต โรงสี ผู้ส่งออก

-  องค์กรระหว่างประเทศ

สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

2. พื้นที่เป้าหมาย /สถานที่ดำเนินการ

  พื้นที่ส่วนกลาง : ศึกษาจากหน่วยงานส่วนกลาง

•  พื้นที่ส่วนภูมิภาค : ติดตามระบบการส่งเสริมการผลิตข้าว ในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี  พิษณุโลก สุรินทร์ อ่างทอง  นครปฐม

วิธีการดำเนินงาน

1.  ศึกษาระบบส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในองค์กรปัจจุบัน (Review)

2.  วิเคราะห์วิเคราะห์บทบาทภารกิจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสายโซ่อุปทานข้าว (Stakeholders Analysis) แบบการมีส่วนร่วม (PIPA approach : Participatory Impact Pathway Analysis)

3.  วิเคราะห์ผลกระทบ จุดอ่อน จุดแข็ง วิกฤติและโอกาส ของระบบส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว SWOT Analysis / TOWS Matrix

4.  สำรวจ  ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ วิสัยทัศน์  นโยบาย ภารกิจหลักโครงสร้างและแผนงานโครงการหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Baseline  Survey Questionnaire and semi structural focus group)

5.  ศึกษาหาความต้องการและความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) กับระบบส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ของกรมการข้าว (Focus Group)    

6.  สังเคราะห์ต้นแบบระบบฯ  RTTS Model (Brain Storming Discussion )

7.  ประเมินความเป็นไปได้ และความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Feasibility and Satisfactory Study )

8.  จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง ระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว 

9.  การจัดทำรายงานผลงานวิจัยขั้นสุดท้าย

10. การจัดประชุมรายงานผลการศึกษา / จัดทำข้อเสนอเสนอต่อผู้บริหาร

11. เผยแพร่ ผลงานวิจัย

ผลผลิตโครงการ ( Output)

ชุดรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Integrated Final Report) ได้แก่ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมด้วยเอกสารการสัมภาษณ์ รายงานการประชุม และเอกสารสำคัญต่างๆ รวมทั้งข้อมูลเชิงสถิติและข้อมูลการวิจัย ในตลอดระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย

รายงานฉบับผู้บริหาร (Executive report) ภาษาไทยและรายงานฉบับรวบย่อ ภาษาไทย

ผลลัพธ์ ( Outcome)

•  มีกระบวนการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ที่จะพัฒนาและกำหนดต้นแบบระบบงานส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมต่อการดำเนินงาน  

•  ได้ต้นแบบระบบงานส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว  

•  ได้ข้อสรุป และแนวทางในการวางระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว สำหรับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ทราบ วิสัยทัศน์  นโยบาย ภารกิจหลักโครงสร้างและแผนงานโครงการ ระยะสั้น ระยะยาวของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ มีข้อสรุป ผลกระทบของปัญหาระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีต่อภารกิจขององค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

2.  ทราบลักษณะเฉพาะขององค์กรและบุคคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้องในปฏิบัติงานตามภารกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว 

3.  ได้ต้นแบบระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ที่มีประสิทธิภาพ

4.  มีแนวทาง การแก้ไขปัญหา และแผนปฏิบัติการส่งเสริมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการวิจัยต้นแบบระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการส่งเสริมการผลิตข้าวที่เหมาะสมความเห็น (0)