โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยชั้นเรียนสู่การเสนอขอผลงานทางวิชาการ รุ่นที่๑

วิจัยชั้นเรียน
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการวิจัยชั้นเรียน และการแก้ปัญหาชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ 2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการเขียนงานวิจัยชั้นเรียน 3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องเทคนิควิธีการเขียนรายงานการวิจัยชั้นเรียนเพื่อเสนอขอผลงานทางวิชาการ 4)เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนรายงานการวิจัยชั้นเรียนเพื่อเสนอขอผลงานทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง ผลงานของผู้เข้ารับการอบรม: การวางแผน การทำวิจัยชั้นเรียน เรื่องที่ ๑. ปัญหา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่ขาดทักษะในกระบวนการทำงานกลุ่ม ขาดการกำหนดบทบาทของตนเองในฐานผู้นำ ผู้ตาม หรือสมาชิกกลุ่ม และไม่สนใจการเรียน ๒. สาเหตุของปัญหา ๒.๑ ตัวนักเรียน ๒.๑.๑ ขาดแรงจูงใจในการทำงานกลุ่ม ๒.๑.๒ นักเรียนไม่รับรู้บทบาทของตนเองในกิจกรรมกลุ่ม ๒.๑.๓ ไม่ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ๒.๑.๔ ขาดความเชื่อมั่น ๒.๒ ตัวครูผู้สอน ๒.๒.๑ ขาดเทคนิคในการแบ่งกลุ่ม ๒.๒.๒ ครูไม่ทราบถึงความสามารถเฉพาะบุคคลของนักเรียน ๒.๒.๓ ครูไม่ให้คะแนะนำในระบบของกระบวนการกลุ่ม ๒.๒.๔ การประเมินผลของครูมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์ (ผลงาน) ไม่ได้ มุ่งกระบวนการ ๒.๒.๕ ครูไม่มีการเตรียมการสอน ๒.๓ สื่อนวัตกรรม บรรยากาศ เทคนิควิธีการสอน ๒.๓.๑ สื่อมีไม่เพียงพอ /มีแต่ไม่เหมาะสมกับกระบวนการกลุ่ม ๒.๓.๒ เทคนิคการสอนของครูจำเจไม่หลากหลาย ๒.๓.๓ สภาพห้องเรียนไม่เหมาะเช่น ความคับแคบ, อากาศ ร้อน, เสียงดัง ๓. สาเหตุของปัญหาที่เลือกออกมาเพื่อทำการวิจัย ไม่ยอมรับความคิด / ความสามารถของซึ่งกันและกัน ๔. วิธีการแก้ปัญหา ๔.๑ ดึงความสามารถของนักเรียนแต่ละคนให้ทุกคนได้รับรู้ ๔.๒ กำหนดบทบาทให้เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง โดย ประชามติของกลุ่ม ๔.๓ จัดกิจกรรมโดยเปลี่ยนบทบาท และหน้าที่ของบุคคลหมุนเวียนกัน ไปเพื่อเกิดการเรียนรู้ ๔.๔ การวัดผลกลุ่มโดยใช้ฐานเป็นรายบุคคล ๕. เลือกวิธีการแก้ปัญหาเพียง ๑ วิธีการ เลือกข้อ ๔.๓ จัดกิจกรรมเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่ของบุคคลเวียนกัน ไปเพื่อเกิดการเรียนรู้ ๖. กำหนดหัวข้อ / ชื่อปัญหาการวิจัยซึ่งองค์ประกอบหัวข้อการวิจัยประกอบด้วย ๖.๑ ศึกษาปัญหาเรื่องอะไร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นส่วนใหญ่ขากทักษะใน กระบวนการทำงานกลุ่ม ขาดการกำหนดบทบาทของตนเองในฐานะ ผู้นำ ผู้ตาม หรือสมาชิกกลุ่ม และไม่สนใจการเรียน ๖.๒ ศึกษาอย่างไร (ใช้เทคนิควิธีการกระบวนการ) จัดกิจกรรมโดยเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่ของบุคคลหมุน เวียนกันไป ๖.๓ ศึกษากับใคร (ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษา เช่น ระดับชั้น นัก เรียน โรงเรียน จังหวัด) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสายบุรี“แจ้งประชา คาร” จังหวัดปัตตานี ๖.๔ ชื่อปัญหาการวิจัย (การ, โดย, สำหรับ) การจัดกิจกรรมโดยเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่ของบุคคลเพื่อ พัฒนาทักษะกระบวนการกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” (หรือ) การพัฒนาทักษะ กระบวนการกลุ่มโดยใช้กิจกรรมเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่ของผู้ เรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสายบุรี “แจ้ง ประชาคาร” อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาพัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คำสำคัญ (Tags)##การวางแผน#การทำวิจัยชั้นเรียน#เรื่องที่

หมายเลขบันทึก: 41278, เขียน: 28 Jul 2006 @ 11:26 (), แก้ไข: 09 May 2012 @ 00:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)