โครงการประชาธิปไตยร่วมใจบวร (กลุ่มที่ ๑)

จิตสำนึกประชาธิปไตย

หลักการและเหตุผล

                ประชาธิปไตยเป็นเรื่องใกล้ตัวของประชาชนทุกระดับจำเป็นที่คนไทยจะต้องได้รับการเรียนรู้เพื่อจะได้นำไปใช้ให้ถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยและมีความเข้าใจจริงเมื่อต้องนำไปปฏิบัติ การอบรมให้ความรู้อย่างง่ายๆ และเข้าใจก็มีหลายวิธีการก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออุทัย จึงมีแนวความคิดดำเนินการจัดฝึกอบรมในโครงการประชาธิปไตยร่วมใจบวรให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เรื่องประชาธิปไตยควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมๆกันโดยจัดในรูปของแรลรี่ไปตามวัดต่างๆในเขตอำเภออุทัย นมัสการเจ้าอาวาสเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยเสริมด้วยคุณธรรม จริยธรรม

วัตถุประสงค์                               

          ๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้ารับในการอบรมเป็นพลเมืองที่ดีในระบบประชาธิปไตย

          ๒. เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมนำไปเผยแพร่ประชาธิปไตยในชุมชนของตนเอง ได้

ขั้นตอนการดำเนินการ  

ดำเนินการแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๓ กลุ่มใน ๑๑ ตำบล

                กลุ่มที่ ๑  ตำบลธนู  ตำบลข้าวเม่า  ตำบลอุทัย

                กลุ่มที่ ๒  ตำบลบ้านช้าง  ตำบลหนองน้ำส้ม  ตำบลคานหาม  ตำบลสาม บัณฑิต

                กลุ่มที่ ๓  ตำบลเสนา  ตำบลหนองไม้ซุง  ตำบลบ้านหีบ  ตำบลโพธสาวหาญ

วัน/เดือน/ปี และสถานที่ดำเนินการ  

                กลุ่มที่ ๑  วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ วัดเขาดิน  วัดสะแก  วัดขุนทราย  วัดโคกมะยม วัดโคกช้าง  วัดโตนดเตี้ย

                กลุ่มที่ ๒   วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ วัดเขาดิน  วัดสะแก  วัดขุนทราย  วัดโคกมะยม วัดโคกช้าง  วัดโตนดเตี้ย

                กลุ่มที่ ๓   วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ วัดเขาดิน  วัดสะแก  วัดขุนทราย  วัดโคกมะยม วัดโคกช้าง  วัดโตนดเตี้ย

กิจกรรม

                ๑.การมีส่วนร่วมของประชาชน หน้าที่พลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย (วัดสะแก)

                ๒.ความเชื่อพื้นฐานความแตกต่างของมนุษย์ (วัดเขาดิน)

                ๓.การสื่อสารและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (วัดขุนทราย)

                ๔.การปฏิบัติตน สิทธิและหน้าที่ของประชาชน (วัดโคกช้าง)

                ๕.การปฏิบัติตนตามกติกาข้อบัญญัติและกฎหมาย (วัดโตนดเตี้ย)

                ๖.การเคารพคุณค่าศักดิ์ศรีของตนเอง (วัดโคกมะยม)

รับลงทะเบียน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

การมีส่วนร่วมของประชาชน หน้าที่พลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย

ความเชื่อพื้นฐานความแตกต่างของมนุษย์

การสื่อสารและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

การเคารพคุณค่าศักดิ์ศรีของตนเอง

การปฏิบัติตนตามกติกาข้อบัญญัติและกฎหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาสัมพันธ์งาน กศน.อุทัยความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

อบรมประชาชนระดับเสาหลักของชุมชนทั้งนั้นเลยนะค่ะ

-
IP: xxx.26.19.230
เขียนเมื่อ 

จัดน่าสนใจดีขอลอกเลียนแบบบ้างจะว่าอะไรไหมแต่คน กศน.อุทัยใจดีทุกคน งั้นขอลอกเลย

  • ไปวัดมีสองวิธีค่ะ  เดินไปวัด  กับนอนไปวัดวิธีนี้จะมีคนอารักขาหน้าหลังค่ะ
  • เลือกไปวัดนะคะ  ว่าจะไปแบบไหน