รายงานผลการใช้ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

พัชฏาภรณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รายงานผลการใช้ชุดการสอน

http://gotoknow.org/blog/078/411958

ชื่อ  รายงานผลการใช้ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา          รายวิชาสุขศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้รายงาน      นางสาวพัชฎาภรณ์  คำรินทร์

ปีที่ศึกษา           2552

บทคัดย่อ

 

รายงานผลการใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนโดยใช้เกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูที่ใช้ชุดการสอนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา2552 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 จำนวน  10  คน  ระยะเวลาที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้แก่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2552 จำนวน  20 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ ชุดการสอนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  20  ชุด แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน  40  ข้อแบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูผู้สอนที่ใช้ชุดการสอน  จำนวน  10  ข้อปรากฏผลดังนี้

1.ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 มีประสิทธิภาพ 85.94 / 86.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนด้วยชุดการสอน ตามมาตรฐานการเรียนรู้  พ .1.1 และ 2.1 โดยรวมเท่ากับ  23.30  และ  33.90  ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ  66.25

3.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูผู้สอนที่ใช้ชุดการสอนอยู่ในระดับ ถึงมากที่สุด นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด  ได้แก่  นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกิจกรรม ครูนำผลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนมาใช้ในการวัดผลและประเมินผล และนักเรียนมีความสุข สนุกต่อการเรียน ไม่อึดอัด มีค่าเฉลี่ย  3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 รองลงมาได้แก่  นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม / ในชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.80  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.44 ส่วนนักเรียนที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ การเรียนการสอนเป็นประชาธิปไตย มีผู้นำ ผู้ตาม มีกระบวนการกลุ่ม มีค่าเฉลี่ย  3.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุดการสอนรายวิชาสุขศึกษา ชั้น ป. 4ความเห็น (0)