คำนำ

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบ การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  เพื่อแก้ปัญหาให้กับนักเรียนที่ขาดทักษะด้านการอ่านจับใจความ  และไม่ผ่านจุดประสงค์ การเรียนรู้ ผู้จัดทำจึงสร้างนวัตกรรมเป็นแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน จับใจความ จำนวน ๕ เล่ม

๑.    แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความข่าว

๒.  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความบทร้อยกรอง

๓.   แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความนิทาน

๔.   แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความบทความ

๕.   แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสารคดี

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย อีกทั้งพัฒนาและส่งเสริมการอ่านของนักเรียน   ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านจับใจความมากยิ่งขึ้น

 

                                                   นางจิรพร  ทองดอนง้าว