ทีมสหสาขาของคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลลำปาง ได้ระดมสมองในการช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถดูแลตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

    


ได้ทำสมุดประจำตัวผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยสามารถสร้างเป้าหมายในการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม มีกุญแจสู่ความสำเร็จในการดูแลเบาหวานด้วยตนเอง มีการประเมินผลการดูแลตนเอง และมีความรู้เรื่องโรคและภาวะเเทรกซ้อนของเบาหวานที่ต้องระวัง

 


ผู้ป่วยตั้งเป้าหมายในการดูแลตนเอง

  

     

  ได้ทำก่องข้าวเหนียว สำหรับผู้ป่วยเบาหวานทั้งชายและหญิง เนื่องจาก ผู้ป่วยนิยมรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก จึงได้จัดทำก่องข้าวเหนียวเพื่อควบคุมปริมาณข้าวเหนียวและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด สำหรับผู้ชายก่องข้าวเหนียว 4 ส่วน เท่ากับ 320 กิโลแคลอรี ผู้หญิงก่องข้าวเหนียว 3 ส่วน เท่ากับ 240 กิโลแคลอรี ซึ่งทีมเบาหวานได้มีการทำวิจัยในคลินิกพบว่า หลังแจกก่องข้าวเหนียว และเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พบว่าระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ยลดลง   

    

      

 

               สติเกอร์ฉลากยา สำหรับผู้ป่วยที่อ่านหนังสือไม่ได้ และต้องรับประทานยาโดยลำพังเพื่อให้รับประทานยาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามแผนการรักษาของเเพทย์ ซึ่งผู้ป่วยที่อ่านหนังสือไม่ได้ สามารถใช้ยาได้ถูกต้อง 100 % หลังจากใช้ฉลากรูปภาพ

 

 กระเป๋า "ถุงเขียวใบย่อม ต้อมยา มาโรงพยาบาล" แจกผู้ป่วยในคลินิกเบาหวานทุกคน เพื่อจะได้นำยาที่เหลือกลับมาโรงพยาบาลทุกครั้งที่นัด เภสัชกรจะตรวจเช็คจำนวนยาที่เหลือและสอบถามว่ารับประทานยาถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ และแพทย์จะสั่งยาลดจำนวนลง ซึ่งทีมเภสัชกร ได้ทำการวิจัยในคลินิกพบว่า ผู้ป่วยนำยาเดิมกลับมามากขึ้น และลดมูลค่ายาที่จ่ายลงมาก

         

                                         

        ตอนนี้ถุงเขียวออกมาหลายรุ่นแล้วคะ


      สำหรับ รพ. ที่มีนวัตกรรมดีๆ อยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะ เพื่อจะนำมาพัฒนา

การดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ยิ่งขึ้นคะ ...