อีกเพลงครับสำหรับเอาไปใช้เป็นสื่อการสอนง่ายๆ

เพลงวันมาฆบูชา

มาฆะ มาฆบูชา รู้กันว่า วันเพ็ญเดือน 3

คนไทยน้ำใจงาม วันเพ็ญเดอน 3 มาทำบุญกัน

จาตุรงคสันนิบาตร วันประหลาดน่าอัศจรรย์

พระอรหันต์ มาชุมนุมกันตั้งพันกว่าองค์

*** ความรู้ที่เด็กจะได้

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

เป็นวันที่พระสงฆ์มาประชุมกันมากถึง 1250 รูป โดยมิได้นัดหมายกันมาก่อน

ซึ่งได้มีขึ้น ณ บริเวณเวฬุวันมหาวิหาร หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นเวลานับได้ ๙ เดือน

จาตุรงคสันนิบาต คือ การประชุมพร้อมด้วยองค์ ๔ คือ

๑. วันนั้น เป็นวันมาฆปูรณมี คือวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำกลางเดือนมาฆะ จึงเรียกว่า มาฆบูชา
๒. พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย                                             ๓. พระภิกษุทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ ประเภทฉฬภิญญา คือ ได้ อภิญญา ๖
๔. พระภิกษุ เหล่านั้น ทั้งหมด ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง

และขอบคุณขอ้มูลเพิ่มเติมจาก....

http://www.learntripitaka.com/History/MakhaBucha.html#Meeting