วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Journal of Public and Private Management )

วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Journal of Public andPrivate Management ) เป็นวารสารทางวิชาการของคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  ระบบการเมืองและระบบสังคม / เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ  /การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยง/การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่   และสาขาอื่น  ๆที่เกี่ยวข้อง  โดยนำเสนอในรูปแบบ บทความวิจัย บทความทางวิชาการ บทบรรณาธิการ บทวิจารณ์หนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   

ชื่อวารสาร

วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน(Journal ofPublic and Private Management )

ISSN

0854-9849 

กำหนดออก

รายหกเดือน

URL


https://so03.tci-thaijo.org/index.php/ppmjournal/issue/archive

เจ้าของ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

โครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการคณะรัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์บางกะปิ กรุงเทพฯ10240

โทร/โทรสาร0-2727-3900 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (0)