วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 หัวหน้า กศน.ตำบลหย่วน ครูศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลตำบลเชียงคำ หัวหน้า กศน.ตำบลแม่ลาว และครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลฝายกวาง ร่วมจัดตกแต่งผ้าในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ของดต.วิโรจน์  เตชะแก้ว ซึ่งเสียชีวิตในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่  โดยจัดงานศพ ณ บ้านงุ้น หมู่ 9 ตำบลหย่วน

   

   

   

ดต.วิโรจน์ เตชะแก้ว เป็นบิดาของนักศึกษา กศน.ที่เรียนจบหลักสูตร ระดับ ม.ปลาย

   

ดต.วิโรจน์  เตชะแก้ว เป็นวิทยากรลูกเสือชาวบ้านในองราชูปถัม

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว