สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ดำเนินการประกวดโครงงานคุณธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหาวโรกาส ทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปีส่งเสริมสนับสนุนให้ เยาวชนมีทัศนคติ ค่านิยม ในการทำความดี มีคุณธรรม และสามารถพัฒนาตนเอง จนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำในการส่งเสริมให้ผู้อื่น ได้ทำดี รู้จักวางแผนโครงการ ทำงานเป็นกลุ่ม การเผชิญสถานการณ์ แก้ปัญหา การประเมินผล และมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำและผลที่เกิดขึ้น

             โรงเรียนที่ได้รับรางวัลโครงงานดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลที่ 1 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา

รางวัลที่ 2 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

รางวัลที่ 3 โรงเรียนบ้านโพธิ์หวาย

รางวัลชมเชย โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา