แนวทางกำหนดตัวชี้วัดยาเสพติด 49 เพื่อทำสัญญากับกรมการแพทย์

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ น้ำหนัก 50 %

เมื่อ วันที่ 21 กค 49 ตัวแทนจากสถาบันธัญญารักษ์ ได้ไปประชุมร่วมกับ กพร. กรมการแพทย์   เพื่อ สรุปแนวทางกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ระดับหน่วยงานยาเสพติด   ได้ข้อสรุปดังนี้

                                                                                                                        

 
 1. ให้สถาบันธัญญารักษ์จัดทำตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เพื่อทำสัญญากับอธิบดีกรมการแพทย์ และศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดฯ แต่ละแห่ง  จัดทำตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของหน่วยงานของตนเอง  เพื่อทำสัญญากับผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์
 2. การกำหนดตัวชี้วัดและนำหนักการให้คะแนน ให้กำหนดตามมิติคุณภาพ 4 มิติ  ตามแนวทางของ กพร.  
  1. มิติที่ 1    มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ       น้ำหนัก  50 %
  2. มิติที่ 2   มิติด้านคุณภาพการให้บริการ                            น้ำหนัก  10 %
  3. มิติที่ 3    มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ     น้ำหนัก  10 %
  4. มิติที่ 4   มิติด้านการพัฒนาองค์กร                                   น้ำหนัก  30 %
 3. ขณะนี้ทาง กพร กรมการแพทย์  ได้จัดทำ  ร่าง ตัวชี้วัดและเป้าหมายของหน่วยงานยาเสพติดมาให้แล้ว    ให้ธัญญารักษ์และศูนย์บำบัดฯ  ร่วมกันพิจารณาและปรับน้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนให้เหมาะสม    แต่สามารถปรับได้เฉพาะในมิติที่ 1 เท่านั้น ( แต่ตัวชี้วัดที่ 1 และ 2.1 ห้ามปรับเนื่องเป็นตัวชี้วัดกระทรวงที่ตกลงกับกพร.ไว้แล้ว )     ส่วนในมิติที่ 2 ถึง มิติที่ 4 ให้ใช้น้ำหนักและเกณฑ์การให้คะแนนตามที่ กพร. กำหนดมา (รวมทั้งวิธีการเก็บข้อมูลและการคำนวณ ก็ให้ยึดแนวทางของ กพร.)
 4. เมื่อทบทวนและปรับรายละเอียดเรื่องน้ำหนักและเกณฑ์แล้ว  ให้ธัญญารักษ์กับศูนย์บำบัดฯ ใส่ข้อมูลพื้นฐานและวิเคราะห์แนวโน้ม เพื่อกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุในปี 2549 ของทุกตัวชี้วัด
 5. บางตัวชี้วัดอาจไม่มีข้อมูลพื้นฐาน  แต่ก็สามารถกำหนดเป้าหมายได้เลย     
 6. สำหรับตัวชี้วัดที่ 5   ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ และ ตัวชี้วัดที่  10 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ    ให้แต่ละสถานบริการ คัดเลือกจุดบริการที่จะเก็บข้อมูลผลลัพท์การดำเนินงานเพื่อกำหนดเป็นตัวชี้วัดแต่ละตัว ตามความเหมาะสม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกคุณภาพ จาก ทพ.ชุมพล

คำสำคัญ (Tags)#performance#ธัญญารักษ์#กพร#กรมการแพทย์#agreement

หมายเลขบันทึก: 40736, เขียน: 25 Jul 2006 @ 09:35 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)