บทคัดย่อ

          รายงานการใช้ เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบางลาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้คือ

                        1.  เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การปลูกผักปลอดสารเคมี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

                        2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การปลูกผักปลอดสารเคมี ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การปลูกผักปลอดสารเคมี                 

                        3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 เรื่อง การปลูกผักปลอดสารเคมี

                        กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านบางลาด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จำนวน 38 คน  ใช้เวลาในการศึกษา  12 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้  ในการเก็บข้อมูลเป็นเอกสารประกอบการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานเกษตร )  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ผักปลอดสารเคมี   และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบ การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานเกษตร )  เรื่องผักปลอดสารเคมีใช้เวลาในชั่วโมงเรียน หลังจากเรียนเนื้อหาจากบทเรียนแล้ว

                        ผลการศึกษาพบว่า  เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานเกษตร )  เรื่องผักปลอดสารเคมี  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  90.42 / 81.91  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานเกษตร )  เรื่องผักปลอดสารเคมี  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 ( t = 29.08) และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานเกษตร ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เรื่องผักปลอดสารเคมี อยู่ในระดับมากสุด