การปลูกผักปลอดสารเคมี

การปลูกผักปลอดสารเคมี

บทคัดย่อ

          รายงานการใช้ เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบางลาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้คือ

                        1.  เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การปลูกผักปลอดสารเคมี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

                        2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การปลูกผักปลอดสารเคมี ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การปลูกผักปลอดสารเคมี                 

                        3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 เรื่อง การปลูกผักปลอดสารเคมี

                        กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านบางลาด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จำนวน 38 คน  ใช้เวลาในการศึกษา  12 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้  ในการเก็บข้อมูลเป็นเอกสารประกอบการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานเกษตร )  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ผักปลอดสารเคมี   และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบ การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานเกษตร )  เรื่องผักปลอดสารเคมีใช้เวลาในชั่วโมงเรียน หลังจากเรียนเนื้อหาจากบทเรียนแล้ว

                        ผลการศึกษาพบว่า  เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานเกษตร )  เรื่องผักปลอดสารเคมี  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  90.42 / 81.91  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานเกษตร )  เรื่องผักปลอดสารเคมี  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 ( t = 29.08) และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานเกษตร ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เรื่องผักปลอดสารเคมี อยู่ในระดับมากสุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การขยายพันธุ์พืช ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนบ้านบางลาด#สพท.กำแพงเพชร เขต 1#ชั้นประถมศึกษาปีที่5#การปลูกผักปลอดสารเคมี

หมายเลขบันทึก: 406508, เขียน: 04 Nov 2010 @ 16:30 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 18:23 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

IP: xxx.172.205.114
เขียนเมื่อ 

การปลูกผักปลอดสารเคมีเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับเราทุกคนปัจจุบันเราเป็นโรคที่เกิดจากสะสมของสารเคมีที่เรารับประทานเข้าไปแล้วทำให้เป็นโรคหลายชนิดด้วยกันโรคบางชนิดแทบจะรักษาไม่หาย

เรามาปลูกผักปลอดสารเคมีเพื่อรับประทานกันเองภายในครอบครัว ถ้าเหลือเราก็แจกเพื่อนบ้านหรือขายก็ได้

IP: xxx.172.205.114
เขียนเมื่อ 

เรามาปลูกผักปลอดสารเคมีกันเถอะ

IP: xxx.172.205.114
เขียนเมื่อ 

เพื่อสุขภาพที่ดีเราควรรับประทานผักทีปลอดสารเคมีดีที่สุด

IP: xxx.180.59.161
เขียนเมื่อ 

เรามาร่วมกันปลูกผักปลอดสารเคมีกันเถอะเพราะปัจจุบันเราป่วยเพราะรับสารเคมีเป็นอันดับต้นๆ

IP: xxx.180.59.161
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยมากๆกับการปลูกผักปลอดสารนะ

เราจะได้แข็งแรง

และปราศจากโรคภัยด้วย

IP: xxx.53.85.181
เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ครับ