นักวางแผนที่ดี

นักวางแผนที่ดี จะต้องมีจิตใจเป็น นักวิชาการ
นักวิชาการที่ดี จะต้องมีความรู้ ๓ ด้าน คือ
๑. รู้ลึก คือ รู้ลึกในเรื่องที่กำลังทำอยู่
๒. รู้กว้าง คือ รู้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
๓. รู้ยาว คือ รู้ว่าจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอีกในอนาคต
และที่สำคัญ ต้องมีจิตใจเป็น นักการบริหาร(ยีนเด่น) คือต้องวางแผนให้แผนนั้นสามารถทำได้ และเกิดประโยชน์
หากทำเช่นนี้ได้ แผนที่วางไว้ จะได้รับการนำไปปฏิบัติจนประสพผลสำเร็จ

[ ๙ ก.ย. ๒๕๔๕,๑๑:๔๔:๒๖ ]