เชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมนา

ระเบียบพัสดุและความห่วงใยจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กองคลัง  ขอเรียนเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านการเงิน พัสดุ  นโยบาย  เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาวิชาการทางด้านการเงินและพัสดุในหัวข้อ"  การบริหารงานพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  และระเบียบวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544"  ในวันเสาร์ที่  19  สิงหาคม  2549  ณ  ห้องเอกาทศรถ 9 ชั้น 3  อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยเสียค่าลงทะเบียนท่านละ  500  บาท  สนใจติดต่อ คุณชลอ  ฉ่ำไกร  คุณวิมลสิริ  เจริญยิ่ง  คุณปทุมพร  อโหสิ  โทร.1145, 1135, 1134

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กองคลังความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • คณะสหเวชฯ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 4 คนครับ