แผนจัดการเรียนรู้ Backward desire กลุ่มสาระเพิ่มเติม(คอมพิวเตอร์1)
ตามหลักสูตรการศึกษา 2551
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 1 ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ   คลิก download
หน่วยที่ 2 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการข้อมูล  คลิก download
หน่วยที่ 3 เรียนรู้คอมพิวเตอร์  คลิก download
หน่วยที่ 4 เรียนรู้ซอฟท์แวร์  คลิก download
หน่วยที่ 5 วาดภาพสวยด้วยโปรแกรมเพนท์  คลิก download
หน่วยที่ 6 สร้างงานเอกสารด้วยไมโครซอฟต์เวิร์ด  คลิก download