ฟ้อนต์แห่งชาติ

ฟ้อนต์แห่งชาติ
      
          ฟ้อนต์แห่งชาติ

         สาระสำคัญของเรื่อง
         กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) รายงานว่า
         1. ปัจจุบันส่วนราชการจำนวนมากมีการใช้ฟอนต์ที่หลากหลายไม่มีมาตรฐานใน เอกสารทางราชการ อีกทั้งยังมีหน่วยงานราชการหลายแห่งใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาด ลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติงาน ทำให้จำกัดสิทธิ์ต่าง ๆ ที่จะมีมาตรฐานเอกสารเป็นเสรีไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการใด ๆ เช่น Angsana อาจมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้
         2. ทก. โดย สอซช. จึงได้มีการพัฒนาและมีการประกวดแข่งขันฟอนต์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ Open Source Software ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีให้ส่วนราชการไทยประกาศมาตรฐานเอกสารดิจิทัลและรูปแบบ ของฟอนต์ที่ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการและลิขสิทธิ์ของบริษัทใด ๆ เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย ซึ่งในขณะนี้มีฟอนต์ที่ส่วนราชการไทยสามารถเป็นเจ้าของ รวม 13 ฟอนต์ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ สอซช. และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสงค์จะใช้งานอย่างเสรีปราศจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์
         3. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 ทก. จึงเห็นควรให้หน่วยงานราชการปฏิบัติดังนี้
            3.1 ดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่น ๆ ทั้งหมดจำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม และให้ถือเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย
            3.2 ให้ติดตั้งและใช้งานให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2553 และให้รายงาน ทก. เมื่อได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีชื่อที่สงวนไว้สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ ดังนี้
                 3.2.1 TH Sarabun PSK ออกแบบโดย คุณศุภกิจ เฉลิมลาภ

ตัวอย่างฟอนต์ ขนาด 14 pt  18 pt  และ 32 pt


                 3.2.2 TH Chamornman ออกแบบโดยคุณเอกลักษ์ เพียรพนาเวช

 

                 3.2.3 TH Krub ออกแบบโดยคุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช

 

                 3.2.4 TH Srisakdi ออกแบบโดย ทีมอักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)

 

                 3.2.5 TH Niramit AS ออกแบบโดย ทีมอักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)

 

                 3.2.6 TH Charm of AU ออกแบบโดย คุณกัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ

 

                 3.2.7 TH Kodchasal ออกแบบโดย คุณกัลย์สุดา เปี่ยมประจักพงษ์

 

                 3.2.8 TH K2D July8 ออกแบบโดย คุณกานต์ รอดสวัสดิ์

 

                 3.2.9 TH Mali Grade 6 ออกแบบโดย คุณสุดารัตน์ เลิศสีทอง

 

                 3.2.10 TH Chakra Petch (จักรเพชร) ออกแบบโดย คุณธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ

 

                 3.2.11 TH Baijam ออกแบบโดย ทีม PITA (คุณรพี สุวีรานนท์, คุณวิโรจน์ จิรพัฒนกุล)

 

                 3.2.12 TH KoHo ออกแบบโดย กลุ่ม ก-ฮ (คุณขาม จาตุรงคกุล, คุณกนกวรรณ แพนไธสง, คุณขนิษฐา สิทธิแย้ม)

 

                 3.2.13 TH Fah Kwang ออกแบบโดย ทีมสิบเอ็ด (คุณกิตติ ศิริรัตนบุญชัย, คุณนิวัฒน์ ภัทโรวาสน์)


            โหลด 13 ฟอนต์แห่งชาติ ฟรีได้ที่...
           ฟอนต์.คอม
           SIPA

                  ไฟล์สำหรับติดตั้ง 13 ฟอนต์แห่งชาติ แบบไฟล์เดียวใช้ติดตั้งครั้งเดียวได้ทั้ง 13 ฟอนต์เลย  ชื่อไฟล์ว่า Sipa Font Installer.exe  ดาวน์โหลดได้ที่
http://www.sipa.or.th/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=71&Itemid=39


          วิธีติดตั้ง ก็นำไฟล์นี้ไปไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อไฟล์นี้ จะมีหน้าต่างขึ้นมา ให้เปลี่ยนภาษาจาก EN เป็น TH แล้วดำเนินการตามที่เขาอธิบายไว้ เดี๋ยวเดียวก็เสร็จ

          จากนั้นเวลาพิมพ์หนังสือราชการใน MS Word เราก็เลือกฟอนต์ตามที่ต้องการ ( ถ้าเป็นหนังสือราชการ ใช้ฟอนต์ TH Sarabun PSK )

 

ชื่อ: เจษฎาพร กศน.ลาดบัวหลวง
อีเมล: [email protected]
IP แอดเดรส: 125.26.12.133
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ ไม่ใช้เครื่องมือจัดการข้อความ
 
   
  ยกเลิก หรือ ดูตัวอย่างก่อนบันทึก หรือ Indicator_white กำลังจัดเก็บ...
   

กฏ กติกา การแสดงความคิดเห็น

เว็บไซต์ GotoKnow.org ขอความกรุณาทุกท่านปฏิบัติตามกฏ กติกา ดังต่อไปนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ และเพื่อการส่งเสริมชุมชนออนไลน์ที่มีคุณภาพ

  1. กรุณางดการใช้ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ และสื่อมัลติมีเดียใดๆ ที่ไม่สุภาพ คำหยาบ ส่อเสียด กล่าวร้าย ดูหมิ่น พาดพิงทำให้ผู้อื่นเสียหาย และทำให้เกิดความแตกแยกทางสังคม และกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  2. ควรแสดงความคิดเห็นอย่างให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้อื่นและตนเอง เนื่องจากความคิดเห็นดังกล่าวจะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน
  3. กรุณางดการคัดลอกความคิดเห็น หรือข้อความจากแหล่งข้อมูลใดๆ มาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และงดการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อโฆษณาสินค้าและบริการใดๆ ที่มีผลประโยชน์ทางการค้า
  4. ควรแจ้งแหล่งอ้างอิงข้อมูลอย่างชัดเจน เมื่อมีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ในการแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นการแสดงเจตนาถึงการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  5. ความคิดเห็นที่แสดงในบันทึก ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฏหมายของผู้แสดงความคิดเห็น
  6. เว็บไซต์ GotoKnow ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่ขัดต่อกฏ กติกาข้างต้น และขัดต่อเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นดังกล่าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลลาดบัวหลวงความเห็น (0)