ความสำคัญของ 5ส ต่อองค์กรคุณภาพ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างทีม

ความสำคัญของ 5ส ต่อองค์กรคุณภาพ

·1.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
·องค์กรแห่งคุณภาพจะต้องเริ่มจากความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ดังนั้น กิจกรรม 5 (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) จึงเป็นพื้นฐานของการปรับปรุงทั้งสภาพแวดล้อมและวิธีการทำงาน การนำกิจกรรม 5 ไปใช้อย่างจริงจังต่อเนื่อง จะเป็นการปรับปรุงวิธีการทำงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงานซึ่ง ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสูงขึ้น
 
·2.การทำงานเป็นทีม
· องค์กรแห่งคุณภาพจะต้องปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการทำงานร่วมกันเป็นทีม องค์การจะต้องสร้างบรรยากาศและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม โดยที่ทีมต่าง ๆ จะต้องมีจุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า (Customer Satisfaction)
 
·3.การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม
·องค์กรแห่งคุณภาพจะต้องให้พนักงานขององค์การมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง โดยเฉพาะการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงาน การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญขององค์กรแห่งคุณภาพ เพราะจะทำให้พนักงานมีความผูกพันกับงานที่ทำ มีความรู้สึกรักและเป็นเจ้าของกระบวนการ รวมทั้งองค์การด้วย
 
·4.การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
·องค์กรแห่งคุณภาพจะต้องมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า ทีมงานจะต้องสามารถปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หรือพัฒนาให้ ดีขึ้นเรื่อย และสิ่งที่เราสามารถจะปรับปรุงให้ดีขึ้นต้องสามารถวัดผลงานเป็นขั้นตอนได้อย่างชัดเจนด้วย โดยถือว่า สิ่งที่วัดได้เท่านั้นจึงจะปรับปรุงได้
·

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุณภาพง่ายๆสไตล์5สความเห็น (0)