GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

วิจัย

แรงงานนอกระบบ

  วัตถุประสงค์การวิจัย :  เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการทำงาน ความมั่นคงของอาชีพ ปัญหาจากการประกอบอาชีพ  รายได้ รายจ่าย การออม การกู้ยืม สุขภาพและพฤติกรรมด้านสุขภาพ การเข้าถึงบริการของรัฐ ความต้องการสวัสดิการจากรัฐและความคิดเห็นต่อการประกันสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบ 2 กลุ่ม ที่มีการทำงานแตกต่างกัน เพื่อนำไปใช้พิจารณาให้ความคุ้มครองโดยมีกฎหมายรองรับต่อไป 

  วิธีดำเนินงานวิจัย : กรอบแนวคิดในการวิจัยกำหนดขึ้นโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงาน  และแบบชี้วัดคุณภาพชีวิตการทำงานที่พัฒนาขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์  การรวบรวมข้อมูลกระทำโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 1,000 ราย ประกอบด้วยผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 500 ราย คัดเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) จากรายชื่อที่จดทะเบียนกับ กทม. ตามสัดส่วนของแต่ละเขต  และกลุ่มผู้ค้าขายตลาดนัด 500 ราย ซึ่งคัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เน้นเขตที่มีการค้าขายในลักษณะตลาดนัดหลายแห่งในพื้นที่เดียวกับการคัดเลือกตัวอย่างผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เนื่องจากยังไม่มีการจดทะเบียนผู้ค้าขายตลาดนัด จึงไม่มีตัวเลขประชากรที่แน่นอน ข้อมูลทั่วไปด้านคุณภาพชีวิตการทำงานวิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย   (Descriptive Statistics) ส่วนการวัดระดับคุณภาพชีวิตของทั้งสองกลุ่มใช้แบบวัดคุณภาพชีวิตซึ่งทดสอบคุณภาพแล้ว 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): แรงงานนอกระบบ
หมายเลขบันทึก: 403199
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)