ศูนย์สุขภาพเมือง พิษณุโลก เป็นภารกิจหนึ่งในความรับผิดชอบของกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับผิดชอบหลักในงานรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกปฐมภูมิ ในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว รวมทั้งงานบริการส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันโรค ได้แก่ การบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี คลินิกวัณโรค คลินิกเบาหวานที่ให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกแบบบูรณาการ และคลินิกสุขภาพเท้า ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2549 เพื่อให้บริการในการตรวจประเมินคัดกรองเท้า ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเท้าตามระดับความเสี่ยง และให้การพยาบาลและทำหัตถการในการดูแลเท้าเบาหวาน

                        ศูนย์สุขภาพเมือง พิษณุโลก ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548  เวลา 1  ปีที่ผ่านมามีการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จากคลินิกเวชศาสตร์ครอบครัวที่เคยให้บริการผู้ป่วยนอก เฉลี่ยวันละ 40 - 50  ราย มาถึงวันนี้เรามีผู้ใช้บริการ เฉลี่ยถึงวันละ 300 ราย  โดยใช้รูปแบบการให้บริการแบบ One Stop Services ภายในอาคารศูนย์สุขภาพเมือง พิษณุโลก และมีการเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วย มีระบบการส่งต่อปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ในรายที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และมีการใช้โปรแกรมรักษาพยาบาลแบบ Paperless มาใช้ที่ศูนย์สุขภาพเมือง ซึ่งภารกิจนี้เองที่ทำให้ 1 ปีที่ผ่านมา เราได้ใช้คำว่าโอกาสพัฒนากันบ่อยมาก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี จะสามารถช่วยพัฒนางานทุกอย่างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะดีได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบที่ดีทั้งด้าน Soft ware ,Hard ware และ People ware ซึ่งเรากำลังใช้คำว่าโอกาสพัฒนา ช่วยกันทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่รวดเร็ว พึงพอใจ และปลอดภัย