“คุณค่าของการใช้ภาษาไทย”

          ภาษาไทยเป็นภาษาที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาช้านานตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน ภาษาไทยเป็นภาษาที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาจากพระมหากษัตริย์ไทยโดยไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากภาษาอื่น  ชาติอื่น

           ภาษาไทยเป็นภาษาที่สุภาพ  ไพเราะ  อ่อนหวาน  และสิ่งที่สำคัญ  คือเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของมนุษย์ในชีวิตประจำวัน  ถ้าเราพูดภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  จะแสดงถึงกิริยามารยาทที่เรียบร้อย  นอบน้อมมีสัมมาคารวะ  จะทำให้คนอื่นมีความรักใคร่ในตัวเรา  ภาษาไทยยังสามารถนำมาเรียบเรียงแต่งเป็นคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว  เช่น  นิยาย  นิทาน  วรรณคดีให้พวกเราได้เรียนได้ศึกษา  ได้อ่าน

            ภาษาไทย  นอกจากนี้ยังสามารถนำมาดัดแปลงแต่งเป็นเพลงได้อย่างไพเราะเพราะพริ้ง  เมื่อใครได้ยินแล้วทำให้หลงใหล  เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงนั้น  และทำให้ผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับสมอง  แม้แต่คนต่างชาติยังชอบในศิลปวัฒนธรรมไทยเรา  คุณค่าและประโยชน์ของภาษาไทยนั้นมีมากมาย

          ดังนั้นเราควรที่จะเห็นคุณค่าและอนุรักษ์ภาษาไทยนี้ไว้ให้ชนคนรุ่นหลังได้พูด  ได้เรียน  ได้อ่าน และได้ร้องภาษาไทย  ภาษาไทยของเราจะได้ไม่สูญหายไป  จะได้อยู่คู่กับคนไทยไปตลอดกาลนาน