แจ้งข่าว..ครูวิทย์-คณิตโครงการ SP2 (ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทย์-คณิต)จำนวน 1750 โรงเรียน รีบต่อสัญญาจ้างด่วน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 - ธันวาคม 2553 ส่วนครูโครงการอื่น ไม่มีข่าว

ประกาศ การกรอกแบบรายงานการดำเนินงานใน www.kruwit.com สามารถกรอกข้อมูลได้แล้ว
ดาวโหลดตัวอย่างแบบรายงานการดำเนินงาน
 (สำหรับ โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 207 โรงเรียน กรอกแบบรายงานเฉพาะ ข้อที่ 2 งบดำเนินงาน 2.2 การจัดจ้างบุคลากร วิทยา่ศาสตร์ 1 คน คณิตศาสตร์ 1 คน )
ดาวโหลดรายชื่อโรงเรียน 1,750 ร.ร. 124ร.ร. 207ร.ร.

 

(ด่วน) โรงเรียน ที่มีงบประมาณเหลือจ่ายในการจ้างบุคลากรวิทย์/คณิต (จากงบประมาณเดิมที่โอน ให้โรงเรียนในการจ้าง 11 เดือนตั้งแต่ พ.ย. 52 - ก.ย.53 ) ถ้าคำนวณงบประมาณแล้วมีเหลือเจ่ายพียงพอ  สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. การจ้าง บุคลากรวิทย์/คณิต ต่อ สามารถจ้างได้ตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 53  

2. การจ้างแบบจ้า้งเหมาบริการให้มาอบรมนักเีรียน หรือจัดค่ายวิทย์/คณิต ภายในเดือน  ต.ค. - ธ.ค. 53 ขึ้นกับสัญญาจ้าง

แจ้งหนังสือขยายเวลาลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการ SP2 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 ดาวโหลดหนังสือราชการ                                                                      ที่มา www.obec.go.th  ข้อมูลเพิ่มเติม www.tkk2555.obec.go.th 

ดาวโหลดหนังสือราชการที่ ศธ 04010/ว2359 ,2361 ,2362 แจ้งโรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทย์ - คณิต ทุกโรงเรียน

ขอแจ้งข่าวที่นี่ เนื่องจากผู้ชมเยอะมาก