AARการอบรม ดูแลและรักษาเด็กที่รับยาต้านไวรัส ของจังหวัดเชียงราย

ได้เข้าประชุมแค่วันเดียว ไม่ได้ฟังปัญหาทางด้านจิตใจ ทั้งที่เป็นพยาบาล คราวหน้าขอเข้าเต็มๆ- ศูนย์องค์รวมได้สิทธิ์ฟังแต่วันแรก น่าจะได้เข้าวันที่ 2 ด้วยเพราะเรื่องควรรู้ทั้งนั้น

สรุปการประชุมวันที่ 18-19 ก.ค 49

ความคาดหวังของผู้เข้าประชุม

          ต้องการทราบสูตรยา , การปรับเปลี่ยนยา , ขั้นตอนการเริ่มยา -          ต้องการทราบข้อบ่งชี้ในการใช้ยา ARV ในเด็ก / และแนวทาง -          ต้องการทราบ SIE ของยา -          การดูแลด้านจิตใจในเด็กที่รับยาต้านฯ , รู้ปัญหาด้านจิตใจ -          กิจกรรมที่ให้เด็กในเด็กที่รับยาต้านฯ -          การดูแล และติดตามเด็กหลัง ON ARV -          อยากรู้จักผู้ดูแลเด็กติดเชื้อตามพื้นที่ต่างๆ -          การเตรียมผู้ช่วย -         สิ่งที่เกินควมคาดหมาย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดูแลเด็กกับ รพ.เชียงราย และ รพ.อื่นๆ -          แนวทางการแก้ปัญหาในเด็กที่รับยาไม่ต่อเนื่อง -          อยากทราบความรู้สึกเด็กวัยรุ่นที่รับยาต้านฯ -          อยากรู้เรื่องยาต้านฯ ในเด็ก Update -          อยากได้ประสบการณ์การ การใช้ยาต้านฯ / การแก้ปัญหา -          แนวทางการให้ยาในเด็กดื้อยา / เปลี่ยนยา -          ความมั่นใจในการให้ยา ARV / ผลการรักษา -          รู้เรื่องประเมินผล / ดูแลต่อเนื่อง -          ทัศนะของเด็กที่รับยา -          นำความรู้ไปปรับใช้ -          การให้ยาต้านฯ / และผลข้างเคียงของยา -          ปัญหาองค์รวมอื่นๆ / ผู้ดูแล -          เทคนิคการบอกผลเลือด -          วิทยากรเก่ง ถ่ายทอดได้เข้าใจง่าย มีประสบการณ์หลากหลาย -          ข้อมูลการให้ยาเด็ก ความพยายามของทีมงาน -          มีทีม สหสาขาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานดี -          ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง -          ความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาของทีม -          ได้รับรู้สถานการณ์ การติดเชื้อทั่วโลก -          ได้เห็นความตั้งใจของเด็ก และผู้ดูแลในการร่วมมือรักษา -          มุมมองในการรักษาต่างกัน

  สิ่งที่เกินความคาดหวัง -           ทราบแนวทางการประเมินผู้ป่วยและการรักษามากกว่าเดิม -          ทราบประสบการณ์การตรงจากผู้ดูแล และได้เรียนรู้จาก Case จริงๆ -          ทราบการทำงานของเครือข่าย และผู้ดูแลรับผิดชอบในตัวเด็ก -          ทราบความรู้สึกของผู้ป่วยเด็ก เรื่องการรับรู้ผลเลือดซึ่งไม่เคยทราบมาก่อน   -          ได้เพื่อนใหม่ -          ชอบรูปแบบการเรียนรู้  ทำให้ไม่ง่วง  ไม่เห็นใครหลับเลย -          รู้สึกได้กำลังใจว่า ทุกคนมีความตั้งใจที่จะดูแลเด็ก -          ได้เรียนรู้ปัญหาการดูแลเด็ก กับรพ.อื่นๆ -          ได้เอกสาร หนังสือ สื่อกลับไปด้วย -          รพชมาเป็นทีม 4 คนทำให้ได้ปรึกษากันได้เลย และเรียนรู้ด้วยกัน -          มีการดูแลเด็กเป็น สหสาขา และเครือข่ายทั้งจังหวัด -          ทีมมีความสามารถ  เข้มแข็ง  การแก้ไขปัญหาสำเร็จ -          วิทยากรมาจากหลายหลายทั้งทางการแพทย์  เอกชน -          ทราบการดูแลเด็กที่ต่ำกว่า 2 ปี -          ประเด็น Case น่าสนใจ  การดำเนินการประชุมน่าสนใจ -          เกิดการเรียนรู้การเชื่อมโยง ระหว่าง รพ.ชุมชน และรพ.ศูนย์ -          เห็นความต่อเนื่องของเด็กที่ดูแลอยู่ เดิมเห็นเฉพาะเป็นช่วงๆ -          ทำให้รับฟัง สนใจ ค้นหาปัญหาของเด็ก -          เห็นความกระตือรือร้นของเด็กในการกินยา -          Case หลากหลาย ได้เรียนรู้หลายแบบ -          จุดประกายให้คิดถึงปัญหาของเด็กมากขึ้น และเครือข่ายร่วมมือกัน -          เห็นการคิด แก้ปัญหาได้ควบคลุม และเห็นกระบวนการชัดเจนขึ้น

สิ่งที่ต่ำกว่าคาดของท่าน -           ด้านสถานที่ประชุม ความสะอาดของห้องน้ำ แอร์เย็นเกินไป ห้องประชุมหายาก            อยากให้เพิ่มเวลาของ Case ในด้านปัญหาสังคม -          อยากมีช่วงเวลาที่คุยเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ของแต่ละรพ.ชุมชน -          อยากให้เน้นแนวทางการจัดการในระดับของ รพ.ชุมชน ให้มากกว่านี้ ก่อนจะส่งต่อ รพ.ศูนย์ -          ต้องการข้อมูลตอบกลับเกี่ยวกับการรักษาของ รพ.ศูนย์ -          ไม่ได้ประวัติ Case Study จาก รพ.ชุมชน ทำให้ติดตามผู้ป่วยไม่ทัน -          ขอให้วิทยากรสรุปใจความสำคัญให้  ในแต่ละช่วงการประชุม( Take Home massage)  -          อยากได้ตัวอย่างเด็กที่สัมพันธ์กับหัวข้อทฤษฎี และเสนอไปพร้อมกัน -          การเยี่ยมบ้านของทาง รพ.ศูนย์ อยากให้แจ้งข้อมูลกับ รพ.ชุมชนด้วย -          ปัญหาเรื่องการส่งต่อเด็ก ไม่ขาดการส่งข้อมูล และไม่ได้ส่งประวัติไป รพ.แม่สาย 3 ราย

จะปรับปรุงและกลับไปทำต่อ           การเตรียมความพร้อมของเด็ก และผู้ดูแลก่อน ON ARV -          จะไปค้นหาเด็กในพื้นที่ จะหา Case ใหม่ที่มีซีดีโฟยังดีอยู่ เพื่อเข้าโครงการวิจัยพรีดิค -          จะไปดูแลปัญหาทางสังคมของเด็กมากขึ้น -          จะไปทำข้อมูลของเด็กให้ดีขึ้น -          จะปรับกระบวนการ คลินิก ให้มีกิจกรรมมากขึ้น -          จัดกิจกรรมให้เด็กได้คุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น -          จัดเวลาในการพูดคุยกับผู้ป่วยเด็ก และดูแลด้านจิตใจ -          สร้างเครือข่ายในชุมชนในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ -          ควรเก็บความเห็นของผู้ประชุมวันแรก เพื่อปรับปรุงในวันที่สอง -          ขอให้มีกระดาษเขียนคำถามด้วย -          น่าจะให้ รพ.ชุมชน มีส่วนร่วมในการเตรียมข้อมูลของ Case (มีข้อมูลอยู่แล้ว เช่น Lab) -          ขอทราบความคาดหวังเชิงคุณภาพ และตัวชี้วัด -          เวลาแลกเปลี่ยน Case มากกว่านี้ -          การจัดรูปแบบเอกสารควรจัดให้สวยงาม -          ควรสรุปผลการรักษา และแนวร่วมในทีมให้ชัดเจน -          การนำเสนอ Case ควรบอกให้ชัดเจน มีการกำหนดหัวข้อ ขอบเขต -          แบบสอบถามทำซ้ำ 2 ครั้ง    

----------------------------          

ทีมจัดงาน

สิ่งเกินคาดหวังของทีมจัดงาน -          ได้ทดลองเป็นคุณอำนวย และคุณลิขิตโดยทำตามทฤษฎี (ที่เดิมเคยทำก็ทำได้ แต่มีทฤษฎีจะดีขึ้น) -          รพชมาครบทั้ง 16 รพ. บรรยากาศเป็นกันเอง -          ผู้เข้าประชุมเยอะและผู้เข้าประชุมเกินเป้าหมายเต็มห้องตลอด ภาคบ่ายก็ไม่หายไปไหน -          บรรยากาศการเรียนรู้ ความสนใจของคนเข้าร่วมและเป้าหมายไปในทางเดียวกัน -          ซีดี ความรู้สึกเด็ก ผู้เข้าประชุมชอบมาก ขอดูอีก -          ทุกคนได้เรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาไปในทางเดียวกัน -          ความกระตือรือร้นในการทำงานของทุกๆ คน -          พิธีกรดีมาก -          รูปแบบการนำเสนอ ความรู้ ของวิทยากรนำไปใช้ได้จริง เข้าใจง่าย -          ได้กำลังใจเยอะที่คนดูแลเด็ก และทีมร่วมมือกัน -           ความช่วยเหลือของทีมงาน และการประสานงานใหม่ๆ -          มีความสนใจต่อเนื่อง -          มีแพทย์มาประชุมเยอะ และจะสามารถทำให้งานต่อไปที่ รพ.ชุมชนก้าวหน้าได้รวดเร็ว -          วิทยากรนำสิ่งที่เสนอได้ดีมาก -          ได้เอาข้อมูล Case  และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยน -          ปรับการจัดห้องให้มีความใกล้ชิดกัน อบอุ่น

ต่ำกว่าคาดหมาย           การจัดห้องมีปัญหาตอนแรก -          เครื่องเสียง คอมฯ ไม่เป็นไปตามกำหนด -          สถานที่แคบ แอร์เย็น ห้องน้ำไม่สะอาด น้ำไม่แรง -          ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำห้องประชุม -          ไฟโต๊ะบนเวทีวิทยากรไม่สว่าง -          ไม่ได้มีการบันทึกเสียง -          ศูนย์องค์รวมมีปัญหาเรื่องศัพท์ (ภาษา) -          พูดเร็วฟังไม่ทันเวลาน้อย -          ได้เข้าประชุมแค่วันเดียว ไม่ได้ฟังปัญหาทางด้านจิตใจ ทั้งที่เป็นพยาบาล คราวหน้าขอเข้าเต็มๆ -          ศูนย์องค์รวมได้สิทธิ์ฟังแต่วันแรก น่าจะได้เข้าวันที่ 2 ด้วยเพราะเรื่องควรรู้ทั้งนั้น

จะทำอะไรต่อ          จัดโต๊ะให้วิทยากรเข้าถึงผู้เข้าร่วมประชุม และมีโต๊ะกลางวางอุปกรณ์ไฟที่ใช้ในการบรรยาย -           ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงแรมมาประจำห้องประชุม ห้องน้ำ ไฟ -          ควรมีกระดาษเปล่าแจกในคราวหน้า -          ควรให้เครือข่าย และเจ้าหน้าที่เข้าทั้ง 2 วัน -          ของบเพิ่มสำหรับการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในปีหน้า จะได้ไม่โดนต่อว่า -          ขอเปลี่ยนสถานที่ในครั้งหน้า -          สรุป AAR ของผู้เข้าประชุมตั้งแต่ในวันแรก แล้วนำมาสรุปในวันที่ 2 -          ชี้แจ้งในการกรอกข้อมูลในวันแรก -          เลือก Case ที่รพ.เชียงราย สามารถจัดการได้ -          ประสานงานกับโรงแรม เรื่อง โสตต่างๆ และมีการทดสอบ -          ขอวิทยากรสรุป ( Take Home massage) ทุก Section -          ฝากข้อมูลไปกับทีมนิเทศรพช ประมาณ 2 ครั้ง / ปี -          จัดระบบการสื่อสารกับ รพ.ชุมชนทาง Tele conference โดยโทรศัพท์ที่มีลำโพงในตัว -          ทำ แฟ้มเอกสารเป็นเล่ม -          -----------------------------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pedaids ChiangRaiความเห็น (0)