การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ (ประเภทการเขียนรายงานวิจัยเชิงผสมผสาน)


การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์  (ประเภทการเขียนรายงานวิจัยเชิงผสมผสาน)

การเขียนรายงานวิจัยเชิงผสมผสาน

      การเขียนรายงานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสานนั้น  มีหลักที่ต้องคำนึงถึงคือ  จะเขียนอย่างไรก็ตาม  ต้องให้สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้  กล่าวคือ  เริ่งตั้งแต่ส่วนที่เป็น ภูมิหลังหรือความเป็นมา  ปัญหาและคำถามการวิจัย  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย    ซึ่งเป็นส่วนแรกๆ ของการวิจัยนั้นควรใช้ลักษณะการเขียนแบบบูรณาการเข้าด้วยกัน  โดยไม่ต้องแยกส่วนของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ  แต่เมื่อเข้าสู่ส่วนที่เป็นวิธีดำเนินการวิจัยก็อาจเขียนได้สองแบบ  ได้แก่  ใช้วัตถุประสงค์การวิจัยเป็นหลักแล้วเขียนโดยนำระเบียบวิธีวิจัยทั้งสองแบบมาร่วมกันเพื่อหาคำตอบให้กับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อนั้นๆ  หรืออาจจะเขียนโดยแยกเป็นระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณออกจากกันคนละส่วน

       สำหรับผลการวิจัยก็อาจเขียนได้สามแบบ  กล่าวคือ  แบบแรก เขียนนำเสนอผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณก่อนแล้วแปลผลตีความ หลังจากนั้นนำผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงคุณภาพมาเสริมการตีความผลการวิจัยเชิงปริมาณ  แบบที่สอง กระทำในทางตรงกันข้ามกับแบบแรกนั่นคือ  เขียนนำเสนอผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ตีความเชิงคุณภาพก่อนแล้วนำผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาเสริมการตีความเชิงคุณภาพ  สำหรับแบบที่สามก็เขียนรายงานผลการวิจัยแบบแยกจากกันเป็นสองส่วน โดยอิสระ  ซึ่งอาจเขียนส่วนที่เป็นผลการวิจัยที่ได้จากระเบียบวิธวิจัยเชิงปริมาณก่อนจนสิ้นสุด  แล้วจึงค่อยเขียนผลการวิจัยที่ได้จากระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพภายหลัง หรืออาจจะทำกลับกันก็ได้

       สำหรับในส่วนของการอภิปรายผล  ควรเขียนโดยนำข้อค้นพบประเด็นหลักๆ ที่ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยออกมาอภิปรายพร้อมทั้งหยิบยกแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของทั้งสองระเบียบวิธีวิจัยมาอภิปรายร่วมกัน  จะทำให้รายงานของเราน่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะ

        การเขียนรายงานวิจัยแบบสมบูรณ์นั้นมี 3  แบบค่ะ  ทีนี้ก็ต้องกลับมาดูว่างานวิจัยที่เรากำลังทำอยู่ เป็นงานวิจัยประเภทใด   เพื่อให้การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของเรามีความถูกต้อง  และออกมาอย่างมีคุณภาพค่ะ  ขอเป็นกำลังใจให้กับนักวิจัยทุกท่านนะค่ะ  โดยเฉพาะ "ครูนักวิจัย"  ค่ะ

 
เอกสารอ้างอิง
รัตนะ บัวสนธ์. (2551).  ปรัชญาวิจัย (Philosophy of Research). กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรุณี  อ่อนสวัสดิ์. (2553).  เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง (390611).พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยนเรศวร.

หมายเลขบันทึก: 399136เขียนเมื่อ 28 กันยายน 2010 13:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 มิถุนายน 2012 14:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี