ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม

เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม

เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๕๐ ง ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

เดือนกันยายน 2549 นี้แล้วนะครับเราต้องเปลี่ยน............
แผนเลขหมายโทรคมนาคม

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม

ประกาศบังคับใช้กันแล้ว
หน้า 28 เล่ม 123 ตอนที่ 50 ง ราชกิจจานุเบกษา
19 พฤษภาคม 2549
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม
อาอย่างย่อนะครับในส่วนโทรศัพท์มือถือ

3.1.2 ใช้สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

มีจำนวน 10 หลัก และมีรูปแบบ
การเขียนเป็น 08-XXXX-XXXX
กลุ่มเลขหมาย พื้นที่ให้บริการ
081 ทั่วประเทศ
083 ทั่วประเทศ
084 ทั่วประเทศ
085 ทั่วประเทศ
086 ทั่วประเทศ
087 ทั่วประเทศ
089 ทั่วประเทศ

ข้อ 4 ผู้ให้บริการเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานก่อนที่ประกาศนี้จะมีผลใช้บังคับ
ให้ดำเนินงานปรับปรุงระบบชุมสายและโครงข่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เลขหมายโทรคมนาคมตามประกาศ
ฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2549

ข้อ 5 ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2549
พลเอก ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ประกาศใช้เมื่อวานนี้ นั่นหมายความว่า

1 กันยา 49 เป็นต้นไปเลขหมายมือถือทุกๆคนจะถูกเปลี่ยนเลขนำหน้าทั้งหมด
เช่น
0 1xxx xxxx เป็น 0 81xxx xxxx
0 3xxx xxxx 0 83xxx xxxx
0 4xxx xxxx 0 84xxx xxxx
0 5xxx xxxx 0 85xxx xxxx
0 6xxx xxxx 0 86xxx xxxx
0 7xxx xxxx 0 87xxx xxxx
0 9xxx xxxx 0 89xxx xxxx  


เปลี่ยนเองครับ เราไม่ต้องทำอะไร
แต่ว่าเวลาจะโทรไปไหน ก็เปลี่ยนจาก 0 เป็น 08 ครับ
เช่น เบอร์ผม 01-645-xxxx

หลังจากวันที่กำหนดใครจะโทรหาผมก็ต้องโทรมาที่ 081-645-xxxx ครับ

ข้อมูลอ้างอิง


http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00189184.PDF

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บอกว่าทำไม่ได้ หรือลืมบอก ว่าไม่ได้ทำ...ความเห็น (0)