วันนี้ (20 กรกฎาคม 49) เป็นวันรายงานการประเมินคุณภาพภายในของคณะสหเวชศาสตร์ ตอนเช้าผมรับหน้าที่ไปรับกรรมการทั้ง 2 ท่านจากภายนอก คือ ศ.เกียรติคุณ นพ. ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้ซึ่งได้รับรางวัลมหิดล มาแบบสด ๆ ร้อน ๆ ซึ่งท่านให้เกียรติเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประธานกรรมการประเมินและตรวจสอบฯ ในครั้งนี้ อีกท่านหนึ่งท่านมาถึงตั้งแต่เมื่อวาน ท่านรศ.มานัส  มงคลสุข

         กรรมการทั้งสองท่านมาถึงที่คณะสหเวชศาสตร์ประมาณ 9 โมงเช้า ท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) และผู้บริหารของคณะร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากภายนอกทั้งสองท่าน สำหรับกรรมการประเมินและตรวจสอบฯ จากภายในมหาวิทยาลัยคือ รศ.ทพ.ดร.ทศพล  ปิยะปัทมินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ และ ผศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันตก

          ผมทำหน้าที่เป็นพิธีกร วันนี้ค่อนข้างตะกุกตะกักชอบกล ทางคณะสหเวชศาสตร์ได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ ศ.เกียรติคุณ นพ. ประเสริฐ ทองเจริญ ในโอกาสที่ท่านได้รับรางวัลมหิดล : บีบราวน์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย ประจำปี 2549 หลังจากนั้นคณะผู้บริหารของคณะฯ แต่ละท่านนำเสนอแต่ละองค์ประกอบและมาตรฐานที่รับผิดชอบ

            คณะกรรมการแต่ละท่านได้แบ่งกันรับผิดชอบดังนี้ครับ

 • ศ.เกียรติคุณ นพ. ประเสริฐ ทองเจริญ      
  รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 5 , 6 และมาตรฐานที่ 3 , 4
 • รศ.มานัส  มงคลสุข 
  รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 2 , 3  และมาตรฐานที่ 1, 6
 • รศ.ทพ.ดร.ทศพล  ปิยะปัทมินทร์
  รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 7 , 5 และมาตรฐานที่ 5
 • ผศ.ดร.วัฒนา  พัดเกตุ 
  รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 4 , 9 และมาตรฐาที่ 2 , 7


         ขณะนี้ท่านคณะกรรมการกำลังตรวจหลักฐานเอกสารกันอย่างเต็มที่ครับ
                

                                                                                        บอย สหเวช