คำถามสารสนเทศ

คำถาม

ข้อสอบ    หน่วยที่  4    เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาในอนาคต  

1.ข้อใดคือเทคโนโลยีไร้สาย 

ก.GPRS

ข.Blue lay

ค.Personal computer

ง.Protocal

2.ห้องเรียนไร้กำแพงเป็นการเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีใดบ้าง

ก. Internet

ข.Interactive board

ค.wireless

ง.ถูกทุกข้อ

3.ประโยชน์ของm learning คือข้อใด

ก. ประหยัดค่าใช้จ่าย

ข.สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาและสถานที่

ค.ใช้อุปกรณ์ราคาถูก

ง.ใช้พลังงานน้อย

4.รูปแบบของเทคโนโลยี m learning คือข้อใด

ก. การเรียนรู้ผ่านระบบไร้สาย

ข.การเรียนรู้ในห้องเรียน

ค.การศึกษาทางไกล

ง.การศึกษาตามอัธยาศัย

5.อุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการเรียนแบบ m learning คือข้อใด

ก. PDA

ข.Projecters

ค. Personal computer

ง.Note book

6. RFID (Radio Frequency Identification) ใช้หลักการเทคโนโลยีข้อใด

ก. การเก็บและส่งข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

ข.การติดตามข้อมูลโดยใช้ Internet

ค. การเก็บและอ่านข้อมูลด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ง.การอ่านข้อมูลจากบาร์โค้ด

 

7. เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) นำมาใช้ประโยชน์ใดได้บ้าง

ก. การบันทึกประวัติ

ข.ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง

ค. การติดตามสัตว์

ง.ถูกทุกข้อ

8. จุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีกำแพงความรู้ (Knowledge Wall) คือข้อใด

ก. ห้องสื่อนวัตกรรม

ข.ห้องสารสนเทศทางธุรกิจ

ค.ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์

ง.ห้องคอมพิวเตอร์

9. แนวคิดพื้นฐานที่สำคัญของ Management Cockpit  คือข้อใด

ก. ความสัมพันธ์ของมนุษย์และข้อมูล

ข.ความสัมพันธ์ของมนุษย์และสถานที่

ค.ความสัมพันธ์ของมนุษย์และเครื่องกล

ง.ความสัมพันธ์ของมนุษย์และการจัดการ

10. Management Cockpit สามารถช่วยผู้บริหารในด้านใด

ก. การสรุปข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจ

ข.การผ่อนคลายจากการทำงาน

ค.การจัดการระบบรักษาความปลอดภัย

ง.การพัฒนาระบบสาสนเทศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คำถามเกี่ยวกับสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#คำถาม

หมายเลขบันทึก: 397497, เขียน: 23 Sep 2010 @ 21:31 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 13:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)