23 เกม น่าใช้สอนนักเรียน


 

เกม

1.

เกมปิดตาหาหมู่

วิธีเล่นเกม ปฏิบัติดังนี้

1.

แต่ละคนแยกออกจากหมู่ของตน เข้าแถวปะปนกับหมู่อื่นแล้วใช้ผ้าปิดตาตนเองไว้

2.

เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณให้เล่นได้ ให้ทุกคนหาหมู่ของตนเองให้พบ โดยอาจส่งเสียงเรียกหากัน เมื่อพบแล้วจับมือกันไว้แล้วนั่งลงให้ครบทุกคน

3.

เมื่อการเล่นยุติลง ให้หมู่อื่นๆ กล่าวคำชมเชย (เยล) ให้แก่หมู่ที่ทำสมาชิกของตนเองได้ครบก่อนหมู่อื่น ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

2.

เกมตอบให้ผิดความจริง

1.

ให้ลูกเสือ เนตรนารี ทุกหมู่เข้าแถวรวมเป็นวงกลม

2.

ให้แต่ละหมู่ลูกเสือเลือกสมาชิกที่ชอบซักถามเข้าไปยืนวงกลมหมู่ละ 1 คน เพื่อให้เป็นผู้ถามโดยให้สมาชิกในแถววงกลมเป็นผู้ตอบ

3.

ผู้ถาม

เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่น ให้ผู้ถามผลัดเปลี่ยนกันถามทีละคนคนละคำถาม โดยชี้ให้สมาชิกในแถววงกลมตอบอย่างรวดเร็ว โดยจะต้องตอบให้ผิดจากความเป็นจริง เช่น ไก่ มี 3 ขา ใช่ไหม

ผู้ตอบ

ใช่

ผู้ถาม

หมามีปีกใช่ไหม

ผู้ตอบ

ใช่

ผู้ถาม

รถเก๋งมีกี่ล้อ

ผู้ตอบ

มี 2 ล้อ

ถ้าตอบผิดคือตอบตามความเป็นจริง ให้ออกจากการเล่นคือการนั่งลง

4.

เมื่อการเล่นยุติลง ให้กล่าวคำชมเชย (เยล) ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

3.

เกมกระโดข้ามสิ่งกีดขวาง

วิธีเล่นเกมปฏิบัติดังนี้

1.

จักหาหรือจัดทำรั้วสำหรับกระโดสูง 1 ที่ โดยมีความสูงเท่ากับระดับเอวของคนที่เตี้ยที่สุด

2.

ให้ลูกเสือ เนตรนารีเข้าแถวตอนลึก จัดให้แต่ละหมู่มีจำนวนเท่ากัน

3.

เมื่อได้ยินสัญญาณให้เริ่มเล่น ให้แต่ละหมู่ผลัดกันวิ่งไปกระโดดข้ามรั้วทีละหมู่ และให้กระโดดทีละคน คนใดทำรั้วล้มต้องกระโดดข้ามรั้วใหม่บันทึกเวลาไว้

4.

หมู่ใดใช้เวลาในการกระโดดน้อยที่สุดเป็นหมู่ชนะ ให้ทุกหมู่กล่าวคำชมเชย (เยล)ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

4.

เกมวิ่งแข่งทางหลัง

วิธีเล่นเกมปฏิบัติดังนี้

1.

ให้ลูกเสือ เนตรนารีเข้าแถวตอนลึก ให้ทุกหมู่มีจำนวนเท่าๆกัน และยืนเป็นคู่

2.

เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่น ให้คู่แรกแต่ละหมู่อุ้มทางหลัง พากันไปอ้อมที่หมาย แล้วกลับมาแตะคู่ต่อไป และให้ทั้งคู่ต่อท้ายแถว คู่ต่อไปที่ถูกแตะก็ให้อุ้มทางหลังและไปยังจุดหมายเช่นเดียวกันกับคู่แรก และให้ทุกคู่ปฏิบัติเช่นเดียวกัน

3.

ลูกเสือ เนตรนารี หมู่ใดเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล) ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

5.

เกมไฟจราจร

1.

ให้ทุกหมู่เข้าแถวเป็นวงกลมใหญ่ และทำขวาหัน เลือกสมาชิกหนึ่งคนมายืนเป็นผู้สั่งอยู่ตรงกลาง

2.

เมื่อเริ่มเล่น ถ้าผู้สั่ง สั่งว่า ไฟเขียวให้ทุกคนเดินต่อไปตามวงกลม ถ้าสั่งว่า ไฟเหลืองทุกคนจะต้องทำท่า เตรียมหยุดอยู่ในลักษณะเท้าข้างใดข้างหนึ่งก้าวออกไปข้างหน้า ถ้าสั่งว่า ไฟแดงทุกคนจะต้องหยุดยืนตรง เท้าชิดกันอยู่กับที่

3.

ผู้สั่งจะสั่งสลับกันบ้างก็ได้ ใครทำผิดออกมายืนกลางวง เป็นผู้สั่งแทนคนเดิม ผู้สั่งคนเดิมเข้ามายืนในวงกลมบ้าง

4.

เล่นกันไปเรื่อยๆ เมื่อเลิกเล่นแล้ว คนอื่นกล่าวคำชมเชย (เยล) ให้แก่คนที่ไม่ทำผิดเลย ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

6.

เกมบอลม้า

วิธีเล่นเกมปฏิบัติดังนี้

1.

แบ่งลูกเสือเนตรนารีออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งยืนเป็นวงกลมใหญ่ อีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปยืนในวงกลม ฝ่ายแรกถือวงกลมไว้ 2 ลูก

2.

เมื่อได้ยินสัญญาณว่าเริ่มเล่นให้ฝ่ายที่ยืนเป็นวงกลมโยนลูกบอลเข้าไปในวงกลม ฝ่ายที่ยืนในวงกลมต้องพยายามแย่งลูกบอลให้ได้แล้วขว้างฝ่ายเดียวกันคนที่ถูกขว้างต้องคอยหลบ แต่ห้ามหนีออกนอกวงกลมใครถูกขว้างต้องออกจากวงกลม

3.

ฝ่ายที่ยืนเป็นวงกลมหยิบลูกบอลโยนเข้าไปในวงกลมใหม่ และเล่นกันไปเรื่อยๆ ให้ทั้งสองฝ่ายผลัดเปลี่ยนหน้าที่กันเล่นบ้าง

4.

หลังจากเลิกเล่นแล้ว ให้สมาชิกกล่าวคำชมเชย (เยล) ให้กับคนที่ไม่ได้ออกจากการเล่นเลย ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

7.

เกมตากผ้า

วิธีเล่นเกมปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

จัดเตรียมเชือก หรือราวผ้าสูงระดับเอว ขึงตามขวางห่างจากหัวแถวของลูกเสือ เนตรนารี ประมาณ

8-10 เมตร และเริ่มเล่นดังต่อไปนี้

1.

ทุกหมู่เข้าแถวตอนลึก จัดให้ทุกหมู่มีจำนวนเท่ากัน คนหัวแถวแต่ละหมู่ถือเสื้อ 1 ตัว และไม้หนีบ 1 อัน

2.

เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่น ให้คนหัวแถวเอาเสื้อไปขึงตากที่ราวผ้าแล้วหนีบไว้ แล้ววิ่งมาแตะคนต่อไป ตนเองไปต่อท้ายแถว หมู่ใดเสร็จและเรียบร้อยโดยผ้าไม่ตกจากราวตากผ้าเป็นผู้ชนะ ให้หมู่อื่นๆกล่าวคำชมเชย (เยล)ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

8.

เกมวิ่งถอยหลัง

วิธีเล่นเกมปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1.

แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึกที่เส้นเริ่ม เสร็จแล้วกลับหลังหัน ใช้มือจับเอวคนที่อยู่ข้างหน้าตนเองไว้อย่าให้หลุด

2.

เมื่อได้ยินสัญญาณให้เริ่มเล่น ให้แต่ละหมู่พากันวิ่งถอยหลังไปยังที่หมายโดยไม่ให้มือหลุด

3.

หมู่ใดถึงที่หมายก่อนเป็นผู้ชนะ หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล) ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

9.

เกมกระโดดไกล

วิธีเล่นเกมปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1.

ให้ลูกเสือเนตรนารีเข้าแถวตอนลึก จัดให้แต่ละหมู่มีจำนวนคนเท่าๆกัน

2.

ให้แต่ละหมู่ผลัดกันยืนกระโดดไกล โดยกระโดดคนละ 1 ครั้ง บันทึกระยะทางที่กระโดดไว้ รวมระยะทางความไกลที่สมาชิกหมู่เดียวกันกระโดดได้เข้าด้วยกัน

3.

หมู่ใดกระโดดรวมระยะทางได้ไกลที่สุด เป็นหมู่ชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล) ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

10.

เกมทิศอะไร

วิธีเล่นเกมปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1.

ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึกยืนห่างกัน ทุกคนเตรียมหันไปตามทิศที่ผู้สั่ง

2.

เมื่อได้ยินผู้สั่งเรียกชื่อทิศใดทุกคนต้องหันไปทางทิศนั้นๆ เช่น ทิศเหนือทุกคนต้องหันไปทางทิศเหนือ ใครหันผิดต้องออกจากการเล่น ผู้สั่งจะเรียกชื่อทิศซ้ำกันก็ได้ หรือเปลี่ยนชื่อทิศใดก็ได้

3.

หลังจากการเลิกเล่นแล้ว หมู่ใดมีคนเหลือมากกว่าหมู่อื่นเป็นหมู่ชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล) ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

11.

เกมวิ่งสนเข็ม

วิธีเล่นเกมปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1.

ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึกจัดให้ทุกหมู่มีจำนวนเท่าๆกัน

2.

เมื่อได้ยินสัญญาณให้เริ่มเล่นให้คนหัวแถวแต่ละหมู่เอามือทั้งสองข้างสอดประสานกันไว้ใต้ขาพับท่อนบนข้างหนึ่งแล้วยกขึ้นพร้อมกับวิ่งเขย่งขาเดียวไปอ้อมที่หมายโดยไม่ให้หลุด แล้วกลับมาแตะคนถัดไป ตนเองไปต่อท้ายแถว

3.

คนที่ถูกแตะก็วิ่งเช่นเดียวกันกับคนแรกและกลับมาแตะคนต่อไป ตนเองก็ไปต่อท้ายแถวคนต่อๆ ไปก็ทำเช่นเดียวกันหมู่ใดทำได้ถูกต้องครบทุกคนก่อน เป็นหมู่ชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล) ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

12.

เกมขึ้นเขาลงห้วย

วิธีเล่นเกมปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1.

ให้ลูกเสือ เนตรนารีเข้าแถวตอนลึก ทุกคนยืนห่างกันประมาณ 5 ก้าว คนหัวแถวยืนก้มหลัง คนถัดไปยืนถ่างขา สลับกันไปจนถึงคนท้ายแถว

2.

เมื่อได้ยินสัญญาณให้เริ่มเล่น ให้คนหัวแถววิ่งไปลอดหว่างขา ของคนที่ยืนถ่างขา และกระโดดข้ามคนที่ยืนก้มหลังเมื่อสุดแถวแล้วให้ยืนก้มหัวหรือถ่างขาไม่ให้ซ้ำกับคนสุดท้าย และร้องชื่อหมู่ของตนเอง

3.

เมื่อได้ยินเสียงเรียกชื่อหมู่ของตน ให้คนถัดไปปฏิบัติเหมือนคนแรกหมู่ใดวิ่งได้ครบทุกคนเสร็จก่อนหมู่อื่นเป็นฝ่ายชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล)ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

13.

เกมม้วนเชือก

วิธีเล่นเกมปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1.

ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึก จัดให้ทุกหมู่มีสมาชิกเท่าๆกัน แต่ละคนมีเชือก 1 เส้น นายหมู่นำเชือกทั้งหมดไปกองรวมกันห่างจากหัวแถวเป็นระยะทางเท่ากันกับหมู่อื่นๆ แล้วกลับมาเข้าแถวตามเดิม

2.

เมื่อได้ยินสัญญาณให้เริ่มเล่น ให้คนหัวแถวรีบวิ่งไปที่กองเชือก หยิบเชือกในกองมา 1 เส้นขึ้นมาม้วนเป็นรูปวงกลม เสร็จแล้วเรียกคนต่อไปมารับเชือกไว้ แล้วตนเองกลับเข้าที่

3.

คนที่รับเชือกไว้หยิบเชือกขึ้นมาอีก 1 เส้นม้วนเหมือนกันกับเส้นแรกแล้วเรียกเพื่อนคนต่อไปมาทำเหมือนกัน หากเชือกหลุดให้รีบม้วนใหม่ให้เหมือนเดิม หมู่ใดวิ่งได้ครบทุกคนเสร็จก่อนเป็นหมู่ชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล)ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

14.

เกมโยนลูกบอลลงตะกร้า

วิธีเล่นเกมปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1.

ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึก จัดตะกร้า ห่างจากหัวแถวเท่ากัน ให้คนหัวแถวถือลูกบอลไว้

2.

เมื่อได้ยินสัญญาณแล้วให้คนแรกโยนลูกบอลลงตะกร้าหากโยนลงให้รีบวิ่งไปนั่ง ด้านหลังถัดจากตะกร้า หากโยนไม่เข้าให้นำลูกมาโยนใหม่จนกว่าจะเข้าแล้ววิ่งไปต่อท้ายคนที่นั่งอยู่หลังตะกร้าแล้วนั่งลง หมู่ใดโยนลูกบอลลงครบหมดทุกคนก่อนเป็นหมู่ชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล)ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

15.

เกมวิ่งเปรี้ยววงกลม

วิธีเล่นเกมปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1.

ให้แต่ละหมู่เข้าแถววงกลมใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละครึ่งวงกลม แต่ละฝ่ายมีสมาชิกเท่ากัน ให้คนแรกแต่ละฝ่ายถือผ้าไว้

2.

เมื่อได้ยินสัญญาณให้เริ่มเล่น ให้คนแรกของแต่ละฝ่ายวิ่งไปรอบวงกลมตามเข็มนาฬิกา กลับมาส่งผ้าให้คนต่อไปแล้วตนเองไปต่อท้ายแถว คนต่อไปเมื่อรับผ้าแล้วทำเช่นเดียวกันกับคนแรก

3.

ฝ่ายใดวิ่งได้ครบทุกคนก่อนเป็นฝ่ายชนะ อีกฝ่าย (เยล)ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

16.

เกมกบกระโดด

วิธีเล่นเกมปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1.

ให้ลูกเสือเข้แถวตอนหมู่ โดยมีระยะต่อและระยะเคียงห่างกันสองช่วงแขน

2.

ให้ลูกเสือทุกคนนั่งลงในท่ากบ เตรียมพร้อมที่จะกระโดด

3.

เมื่อผู้กำกับให้สัญญาณเริ่มเล่น ให้คนสุดท้ายของแถวกระโดดข้ามคนที่อยู่ข้างหน้าขึ้นมาเรื่อยๆจนข้ามมาอยู่ข้างหน้านายหมู่ได้แล้วให้หยุดเว้นระยะห่างสองช่วงแขนแล้วนั่งท่ากบเหมือนเดิม

4.

ลูกเสือคนสุดท้ายก็กระโดดข้ามมาเหมือนคนแรกแล้วนั่งลงท่ากบระยะห่างเหมือนเดิม หมู่ใดกระโดดครบหมดทุกคนก่อนเป็นฝ่ายชนะ อีกฝ่าย (เยล)ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

17.

เกมซิกแซ็กหมู่

วิธีเล่นเกมปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1.

ให้ลูกเสือเข้แถวตอนหมู่ โดยมีระยะต่อและระยะเคียงห่างกันสองช่วงแขน

2.

ให้ลูกเสือทุกคนนั่งลง ยกเว้นคนที่อยู่สุดท้ายยืนในท่าเตรียมวิ่ง

3.

เมื่อผู้กำกับให้สัญญาณเริ่มเล่น ให้ลูกเสือคนสุดท้ายวิ่งอ้อมซิกแซ็กเพื่อนจนไปถึงหน้านายหมู่ แล้วเรียกชื่อหมู่ตนเองพร้อมกับนั่งลง

4.

เมื่อคนสุดท้ายได้ยินเสียงเรียกชื่อนายหมู่ ให้วิ่งซิกแซ็กเหมือนคนแรก และปฏิบัติเหมือนคนแรก หมู่ใดวิ่งครบหมดทุกคนให้เรียกชื่อหมู่ตนเองดังๆ ก่อนเป็นฝ่ายชนะ อีกฝ่าย (เยล)ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

18.

เกมคนหน้าส่งหลัง

วิธีเล่นเกมปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1.

ให้ลูกเสือเข้าแถวตอนหมู่ระยะห่าง 1 ช่วงแขน ระยะเคียง 2 ช่วงแขน ให้ทุกคนนั่งยองๆ ให้เฉพาะนายหมู่คนเดียวสวมหมวก นอกนั้นถอดหมวกไว้

2.

เมื่อผู้กำกับให้สัญญาณเริ่มเล่น ให้นายหมู่หยิบหมวกตนเองสวมให้คนข้างหลัง คนต่อไปสวมให้คนข้างหลัง ไปจนถึงคนสุดท้าย ให้รีบวิ่งขึ้นมา และปฏิบัติเหมือนนายหมู่ คนต่อไปทำเหมือนกัน

3.

หมู่ใดนายหมู่วิ่งกลับมาอยู่หัวแถวและเรียกชื่อหมู่ตนเองดังๆ แล้วยืนขึ้นก่อนเป็นฝ่ายชนะ อีกฝ่าย (เยล)ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

19.

เกมแข่งเรือไวกิ้ง

วิธีเล่นเกมปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1.

ให้ลูกเสือเข้าแถวตอน แล้วนั่งยองๆ บนส้นเท้า มือทั้งสองจับบ่าคนข้างหน้าไว้ อย่าให้หลุด

2.

เมื่อผู้กำกับให้สัญญาณเริ่มเล่น ทุกคนในหมู่เหยียดเท้าขวาเฉียงไปข้างหน้าแล้วหดกลับ แล้วก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า หนึ่งก้าว เหยียดเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหน้าแล้วหดกลับ แล้วก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า

3.

ลูกเสือหมู่ใดถึงเส้นชัย โดยไม่ผิดกติกาก่อนเป็นฝ่ายชนะ อีกฝ่าย (เยล)ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

20.

เกมดำ-แดง

วิธีเล่นเกมปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.

แบ่งลูกเสือออกเป็นสองพวก เข้าแถวหันหน้าเข้าหากัน ระยะห่างกันประมาณ สองเมตร

2.

ผู้กำกับกำหนดให้ฝ่ายหนึ่ง ชื่อ ดำ ฝ่ายหนึ่งชื่อ แดง

3.

หากผู้กำกับเรียกชื่อ แดง ให้แดงหันหน้ามาตรงกลางส่วนดำต้องหันหน้าหนีไปอีกทางหนึ่ง หากลูกเสือคนใดหันผิดให้ออกจากการแข่งขัน

เมื่อผู้กำกับเรียก ดำ ให้ฝ่ายดำหันหน้ามาตรงกลางของสองฝ่าย ส่วนแดงต้องหันหลังให้

4.

เมื่อหมดเวลาที่กำหนดหมู่ใดเหลือลูกเสือมากกว่า เป็นฝ่ายชนะ ให้อีกฝ่ายกล่าวคำชมเชย (เยล) ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

21.

วิธีเล่นเกมปฏิบัติดังนี้

เกมหน้าผากชนกัน

1.

ให้ลูกเสือเข้าแถวตอน โดยแต่ละแถวให้มีลูกปิงปอง หรือลูกบอลที่มีขนาดเท่ากับหมู่ละ 1 ลูก

2.

เมื่อได้ยินสัญญาณให้นายหมู่นำลูกบอลไว้ระหว่างหน้าผากตนและลูกหมู่คนต่อไป แล้วเดินไปยังจุดเส้นชัย แล้วอีกคนหนึ่งถือลูกบอลกลับมา เพื่อมารับเพื่อนคนต่อไปโดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับคนแรก

3.

เมื่อหมู่ใดถึงเส้นชัย ให้เรียกชื่อหมู่ของตนเอง แล้วนั่งลงได้ก่อนเป็นหมู่ชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล) ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

22.

วิธีเล่นเกมปฏิบัติดังนี้

เกมบนบก ในน้ำ

1.

ให้ลูกเสือทุกหมู่ยืนแถวหน้ากระดาน ระยะห่างระหว่างหมู่ 1 ช่วงแขน

2.

เมื่อผู้กำกับพูดว่า บนบก ให้ทุกคนยืนอยู่นิ่งๆ ถ้าพูดว่า ในน้ำให้กระโดดไปข้างหน้า 1 ก้าว คนไหนทำผิดให้ออกจากการแข่งขัน

3.

หมู่ใดที่มีสมาชิกเหลืออยู่มากที่สุดเป็นหมู่ที่ชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล) ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

23.

วิธีเล่นเกมปฏิบัติดังนี้

เกมหาคู่

1.

ให้แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 ฝ่าย และเข้าแถวรูปวงกลม ซ้อนกัน 2 วง แล้วหันหน้าเข้าหากันพร้อมกับจับคู่คนที่อยู่ตรงกับตนเอง และให้จำไว้

2.

เมื่อผู้กำกับให้เริ่มเล่น ลูกเสือวงในให้ทำขวาหัน วงนอกซ้ายหัน แล้วร้องเพลง พร้อมกับเดินวนไปรอบวงของตนเองโดยสวนทางกัน

3.

เมื่อผู้กำกับเป่านกหวีดครั้งแรกให้ลูกเสือไปหาคู่ของตนเองให้เจอในเวลา ที่กำหนด เมื่อได้แล้วให้นั่งลง เมื่อผู้กำกับเป่านกหวีด ครั้งที่สองเป็นสัญญาณหมดเวลา ให้ลูกเสือที่ยังหาคู่ไม่ได้ออกจากการแข่งขัน

4.

ควรทำประมาณไม่เกิน 3 รอบ เมื่อหยุดแล้วหมู่ใดเหลือสมาชิกที่รวมเล่นมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล) ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม

คำสำคัญ (Tags): #ประทาย 4
หมายเลขบันทึก: 395958เขียนเมื่อ 20 กันยายน 2010 09:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 23:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี