สื่อการสอน  

           สื่อการสอนเป็นกระบวนการเรียนการสอน  ที่ทำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสมบูรณ์มากขึ้นเช่นกัน  นอกจากมีสื่อการเรียนการสอนยังช่วย

1.           พัฒนากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

2.           สามารถเป็นสื่อในการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจในการเรียนการสอนได้เร็วขึ้น

การเลือกสื่อการสอน

            -  สื่อการสอนจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคิดอย่างเป็นระบบ  จะจะถือว่าเป็นสื่อที่มีร

แหล่งความรู้ของสื่อการสอนมี  4  ประเภท  ดังนี้ 

1.  แหล่งความรู้ที่มีผุ้สอนเป็นสำคัญ

2.  แหล่งความรู้ที่มีผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.  แหล่งความรู้ที่มีสื่อเป็นสำคัญ

4.  แหล่งความรู้ที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ประเภทของสื่อการสอน

1.  วัสดุ   ได้แก่  สื่อที่ผลิตโดยวัสดุต่างๆ  เช่น  รูปภาพ  ฯลฯ

2.  อุปกรณ์  ได้แก่  ประเภทเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง

3.  วิธีการ  สิ่งที่ใช้เทคนิคเฉพาะ  เช่น  กิจกรรมต่าง                      

                

หลักการสอน

·      การคิดหรือกระบวนการที่เป็นระบบ

การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

-  แหล่งความรู้ที่มีผุ้สอนเป็นสำคัญ

- แหล่งความรู้ที่มีผู้เรียนเป็นสำคัญ

- แหล่งความรู้ที่มีสื่อเป็นสำคัญ

- แหล่งความรู้ที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ